Foreign Affairs, Trade and Development Canada
Symbol of the Government of Canada

International Experience Canada

international.gc.ca/experience

DOHODA MEZI KANADOU A ČESKOU REPUBLIKOU O USNADŇOVÁNÍ DOČASNÝCH PRACOVNÍCH POBYTŮ MLÁDEŽE

KANADA A ČESKÁ REPUBLIKA, dále jen ”strany”

PŘEJÍCE Sl podpořit úzkou spolupráci a partnerství mezi oběma zeměmi;

PŘEJÍCE Sl  podpořit mobilitu a výměny mladeže, zvýúrovně instituci postsekundárního vzdělávml a nevládních organizací a zvýšeni  konkurenceschopnosti podnikú, včetně malých a stredních  podnikú, v obou zemích:

PŘEJÍCE Sl vytvořit pro své mladé občany prilezitosti k doplněni postsekundárního vzdělání či odborně pripravy, k ziskmi pracovních zkušeností a ke zlepšení znalosti jazyků, kultury a společnosti druhé země, a tak podpořit  vzájenmé  porozuměni mezi oběma zeměmi;

PŘESVĚDČENY o dúležitosti usnadňováni dočasných pracovních pobytů mládeže,

SE DOHODLY TAKTO:

ČLÁNEK 1

Účel

Účelem této dohody je zjednoduśení a usnadnění administrativních postupú uplatňovaných v pripadech, kdy mladí občané jedné strany, kteři  splňují podminky podle této dohody, chtěji vstoupit na území druhé strany a pobývat tam za účelem doplněni svého postsekundárniho vzděláni či odborné přípravy, ziskání pracovnich zkušeností, či zlepšeni znalosti jazyků, kultury a společnosti druhé země.

ČLÁNEK 2

Podmínky účasti

Tuto dohodu budou oprávněni využít tito kanadšti a čeští občané:

 1. mladí občané, včetně absolventů postsekundárního studia, kteři  chtějí v zájmu podpory svého kariěrniho růstu absolvovat v hostitelské zemi další placenou odbornou prípravu na základě příslibu pracovni smlouvy;
 2. studenti zapsaní v institucích postsekundárního vzdělávání ve své zemi, kteři  chtěji splnit část svého studijního programu v hostitelské zemi absolvováním předem dohodnuté stáže, ěi prijetim pracovniho umístění, které jsou povinnou součástí jejich studia a za něž budou odměňováni, mimo jiné i v rámci ujednání mezi institucemi postsekundárniho vzdělávání;
 3. mladí občané, včetně studentů zapsaných ke studiu ve své zemi, kteři hodlají v hostitelskié zemi cestovat a chtějí získat příležitostné placené zaměstnání za účelem doplněni svých finančich prostredkú.

ČLÁNEK 3

Požadavky

 1. Aby mohli využít  této dohody, musí mladí občané obou stran, který  spadají do jedné z kategorií podle článku 2,  podat individuální žádost na diplomatické misi či v odpovídajícím prípadě na konzulárnim úřadě druhé strany na území strany, jejímiž jsou občany,  pokud splňují následnjící  podmínky:
  1. ke dni podání žádosti  jsou ve věku mezi 18 a 35 lety včetně;
  2. jsou kanadskými občany s trvalým pobytem v Kanadě a držiteli kanadského cestovního pasu s platností přesahujici předpokládanou dobu pobytu podle této dohody, nebo českými občany s trvalým pobytem v Ceské republice a držiteli českého cestovnlho pasu s plamostl přesahující předpokládanou dobu pobytu podle této dohody;
  3. mají zpáteční jizdenku nebo dostatečné finančni prostředky k zakoupeni takové jizdenky  a mají doklad o finančních prostředcich potřebných ke kryti nákladů spojených se začitkem svého pobytu na území druhé strany;
  4. souhlasi s tím, že si před vstupem na území druhé strany sjednají pojištění zdravotní péče včetně hospitalizace a repatriace na dobu oprávněného pobytu;
  5. podle povaby případu:
   1. prokáži, že získali příslib pracovní smlouvy; nebo
   2. předloží doklad o zápisu ke studiu  v instituci postsekundárního vzděláváni ve své zemi a prokáži, te získali přislib stáže či pracovniho umístěni; nebo
   3. potvrdí svůj úmysl pobývat na území druhé strany za účelem dovolené s možností získat příležitostné placené zaměstnání k doplnéni svých finančních  prostředků;
  6. a splňují  všechny ostatní požadavky právních  předpisů hostitelské  země týkajícich se přistěhovalectví.
 2. Oprávnění občaoé  mohou této dohody  využít nejvýše dvakrát  pod podmínkou, že pritom budou spadat do dvou různých kategorii uvedených  v článku 2, pričemž oba pobyty na sebe nesmí bezprostředné navazovat. Doba každěbo pobytu nesmí přesáhnout  jeden rok.

ČLÁNEK 4

Poplatky

 1. Od poplat  je osvobozeoa  žádost podle článku 3 odstavce   této dohody.
 2. Pokud  to bude považováno  za opodstaméné pro provádění  této dohody, vyhrazuje si každa ze stran právo zavést poplatek  za žádost podle článku 3 odstavce 1 této dohody.Takové rozhodnuti bude oznámeno druhé  straně diplomatickou cestou. V takovém  případě může druhá strana  zavést poplatek na základě reciprocity.

ČLÁNEK 5

Vstup a pobyt

 1. Každá strana na základě  podmínek této dohody  usnadní  postupy potřebné k tomu, aby občané druhé strany  splňující požadavky mohli vstoupit  na její území a pobývat na něm.
 2. S přihlédnutím k ochraně veřejněho zájmu vydají úřady každé strany  občanům druhé strany, klerí splňuji požadavky podle článku 3, doklad opravňujicí ke vsrupu na její území.Tento doklad  bude platný nejvýše jeden rok a bude v něm uveden důvod pobytu.
  1. V případě Kanady bude tímto dokladem doporučující dopis  a vízum, pokud je vyžadováno.
  2. V případě České republiky  bude tímto dokladem vízum k pobytu  nad 90 dnů.
 3. Doklady  opravňující ke vstupu na území uvedené v předchozím odstavci budou občanům splňujícím požadavky vydány diplomatickou misi či konzulárním úřadem druhé  strany,  u nichž byla podána žádost podle článku 3.

ČLÁNEK 6

Pracovní oprálvnění

 1. Kanadšti občané, kteší splňují požadavky podle této dohody a jimž bylo vydáno vízum pobytu nad 90 dnů podle článku 5 odstavce 2, jsou oprávněni přijmout zaméstnání v České republice bez ohledu na situaci na trhu práce a bez  povolení k zaměstnáni po dobu platnosti výše uvedeného víza.
 2. Častí občané, kterí splňují požadavky podle této dohody a jimž byl vydán doporučující dopis podle článku 5 odstavce 2:
  1. v připadech uvedených v článku 2 písmena a) a b) obdrží při přijezdu  do Kanady bez ohledu na situaci na trhu práce dočasné povoleni k zaměstnáni vázané na určitého zaměsmavatele, platné na dobu jejich oprávnéněbo pobytu; nebo
  2. v připadech uvedených v článku 2 písmeno c) obdrží při přijezdu  do Kanady bez ohledu na situaci na trhu práce dočasné otevřene povoleni k zaměstnáni pro příležitostné zaměstninl, platné na celém území Kanady na dobu jejich oprávněněho pobytu.

ČLÁNEK 7

Obecná stanoveni

 1. Občané kterékoli strany, kleří využívají tuto dohodu, se musí řídit platnými právnímí předpisy hostitelské zemé,  zvláště pokud jde o výkon regulovaných  povolání.
 2. Ve věci sociálního ubezpečení, podpory v nezaměstnanosti a sociální  pomoci budou uplatňovány právní předpisy hostitelské země.
 3. Obĉanům kterékoli strany využívajícím tuto dohodu se dostane stejného zacházení jako občanům druhé strany, pokud jde o pracovní podmínky a mzdu v souladu s vnitrostámímí právnímí předpisy hositelské  země.
 4. Touto dohodou nejsou dotčeny úvazky každé strany vyplývající z jiných mezináích smluv.

ČLÁNEK 8

Pobídky

Strany budou povzbuzovat vládni insůtuce, nevládni organizace, instituce postsekundárního vzděláváni a soukromý sektor, aby podporovaly uplatňováni této dohody, zvláště tím, že budou občanům radit při získalvání informací a vyhledáváni pracovního umístění nebo zaměstnání.

ČLÁNEK 9

 1. Strany každoročné stanoví výměnou diplomatických nót na základě reciprocity počet občanů,  kteří budou moci využit tuto dohodu.
 2. Minimální částka  finančnich prostředků požadovaná podle článku 3 odstavce I písmene c) bude stanovena vzájemnou dohodou stran prostřednictvím výměny diplomatických nót.
 3. Počet občanů využívajíclch tuto dohodu se bude počítat od vstupu této dohody v platnost do konce téhož roku, a poté každoročně od 1.ledna do 31. prosince.
 4. Strany se budou navzájem diplomatickou cesrou informovat o administrativních postupech a podmínkách souvisejícich s prováděním této dohody.

ČLÁNEK 10

Konzultace

Strany mohou kdykoliv navzájem konzultovat výklad a prováděni ustanovení  této dohody.

ČLÁNEK 11

Závěreĉná ustanovení

 1. Kdždá strana zašle druhé straně diplomatickou cestou písemně oznámeni o splnění vnitrostátních náležitostí nezbytných pro vstup této  dohody v platnost.
 2. Tato dohoda vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po datu pozdějšího z oznámeni uvedených v predchozím odstavci.
 3. Kterákoli strana  může kdykoliv dočasně  pozastavit  providětú této dohody, úplně či částečně, tím, že zašle druhé straně diplomatickou cestou písemné oznámeni s uvedením data účinnosti pozastaveni. Pozastavenlm nebude dotĉeno právo pobytu osob, kterým  již byl umožněn vstup na území hostitelské země na základě této dohody.
 4. Kterákoli strana může kdykoli ukončit platnost této dohody na základě písemně výpovědi s třťměsíční výpovědni lhůtou zaslané diplomatickou cestou. Ukončením platnosti dohody nebude dotĉeno právo pobytu osob, kterým  již byl umožněn vstup na území hostitelské zemé na základě této   dohody.
 5. Tato dohoda  může být pozměněna vzájemnou dohodou v písemně formě a takové změny vstoupí v plamost v souladu s postupy uvedenými v odstavcích  1 a 2 tohoto článku.

NA DŮKAZ ČEHOŽ níže podepsaní, řádně k tomu zmocněni, podepsalu tuto dohodu.

DÁNO v  Ottawě dne 23. listopadu 2006, ve dvou pûvodních vyhotoveních, v jazyce anglickém, francouzském a českém, příčemž všechna zněni  jsou stejně autentická.

Tom MacDonald

ZAKANADU

 

Pavel Vosalík

ZA ČESKU REPUBLIKU

Footer

Date Modified:
2012-11-06