Foreign Affairs, Trade and Development Canada
Symbol of the Government of Canada

International Experience Canada

international.gc.ca/experience

OVERENSKOMST MELLEM CANADAS REGERING OG DANMARKS REGERING OM EN ARBEJDSFERIEORDNING

CANADAS REGERING og DANMARKS REGERING  (i det følgende omtalt som"regeringerne") har,

for at fremme de tætte samarbejdsrelationer mellem Canada og Danmark,

med ønsket om at give det enkelte lands statsborgere, især de unge, rigere muligheder for at lære at værdsætte det andet lands kultur og almindelige levevis med henblik på at fremme den gensidige forståelse mellem Danmark og Canada, med den hensigt at opfylde de bestemmelser, der er indeholdt i den fælles politiske erklæring om forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Canada og den fælles handlingsplan mellem Den Europæiske Union og Canada underskrevet den 17. december 1996 af den canadiske statsminister på vegne af Canada og af formanden for Det Europæiske Råd og næstformanden for Europa-Kommissionen på vegne af Den Europæiske Union,

med ønsket om at tilvejebringe ordninger for det enkelte lands statsborgere, især de unge, som har til hensigt at gøre det muligt for canadiske statsborgere at rejse ind i Danmark og for danske statsborgere at rejse ind i Canada med det primære formål at holde ferie i en længere periode samt at tage beskæftigelse som et sideaspekt af deres ferie for at supplere deres rejsemidler,

indgået følgende overenskomst om en arbejdsferieordning:

l . Den canadiske og danske regerings ansuarsomrdder

 1. Canadas regering vil efter ansøgning  til et canadisk immigrationskontor med ansvar for Danmark fra danske unge, der har til hensigt at holde arbejdsferie  i Canada ("unge danske deltagere"), udstede en introduktionsskrivelse til unge danske deltagere, som opfylder alle de i pkt.2, stk. a, anførte betingelser. Introduktionsskrivelsen danner grundlag for udstedelse af en arbejdstilladelse efter ankomsten til Canada.
 2. Danmarks regering vil efter ansøgning til danske ambassader og visumudstedende konsulater ialle lande fra canadiske unge, der har til hensigt at holde arbejdsferie i Danmark ("unge canadiske deltagere"), udstede en tilladelse til arbejdsferie til unge canadiske deltagere, som opfylder alle de i pkt. 2, stk. b, anførte betingelser.

2.  Betingelser for unge deltagere efter denne overenskomst

 1. Berettiget til at komme i betragtning som deltagere  i arbejdsferieordningen er unge danske deltagere, som:
  1. opfylder de i den canadiske  udlændingelovgivning og -politik fasisatte adgangskrav og andre betingelser i det omfang, de ikke allerede er anført i nedenstående nr. ii-xii;
  2. er danske statsborgere, der primært er bosat i Danmark på tidspunktet for ansøgningen;
  3. er mellem 18 (atten) og 35 (femogtredive)  år inklusive på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen om en tilladelse efter arbejdsferieordningen;
  4. godtgør over for den canadiske visumansvarlige medarbejder, at de har til hensigt hovedsageligt at holde ferie i Canada med beskæftigelse som et sideaspekt mere end  hovedformålet med besøget;
  5. ikke tidligere har deltaget i denne arbejdsferieordning;
  6. ikke er ledsaget af personer, de har forsørgerpligt over for,
  7. er i besiddelse af et gyldigt dansk  pas;
  8. er ibesiddelse af returbillet eller tilstrækkelige midler til at købe en sådan  billet;
  9. er i besiddelse af tilstrækkelige midler til deres underhold i den første del af deres ophold  i Canada efter de relevante myndigheders skøn;
  10. er indforstået med at tegne sygeforsikring og en fuldt dækkende hospitalsforsikring, omfattende dækning for ulykke, liv og hjemtransport, som skal være ikraft under  hele deres ophold i Canada;
  11. får foretaget en lægeundersøgelse af en af Canadas regering godkendt læge, såfremt de måtte ønske at påtage sig beskæftigelse, der bringer dem i tæt kontakt med mennesker, i sundhedssektoren, på grundskoler eller ungdomsuddannelser eller ved børnepasning;
  12. er villige til at betale ethvert fastsat gebyr forbundet med deres deltagelse efter denne overenskomst.
 2. Berettiget til at komme i betragtning som deltagere i arbejdsferieordningen er unge canadiske deltagere, som:
  1. opfylder de i den danske udlændingelovgivning og -politik fastsatte adgangskrav og andre betingelser i det omfang, de ikke allerede er anført i nedenstående nr. ii-xi;
  2. er canadiske statsborgere, der primært er bosat i Canada på tidspunktet for ansøgningen;
  3. er mellem 18 (atten) og 35 (femogtredive) år inklusive på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen om en arbejdsferietilladelse;
  4. godtgør over for den danske visumansvarlige medarbejder, at de har til hensigt hovedsageligt at holde ferie i Danmark med beskæftigelse som et sideaspekt mere end hovedformålet med besøget;
  5. ikke tidligere har deltaget i denne arbejdsferieordning;
  6. ikke er ledsaget af personer, de har forsørgerpligt over for;
  7. er i besiddelse af et gyldigt canadisk pas;
  8. er i besiddelse af returbillet eller tilstrækkelige midler til at købe en sådan billet;
  9. er i besiddelse af tilstrækkelige midler til deres underhold i den første del af deres ophold i Danmark efter de relevante myndigheders skøn;
  10. er indforstået med at tegne en fuldt dækkende syge- og hospitalsforsikring omfattende ulykke, liv og hjemtransport, som skal være i kraft under hele deres ophold i Danmark;
  11. er villige til at betale ethvert fastsat gebyr forbundet med deres deltagelse efter denne overenskomst.

3.  Generelle bestemmelser gældende for unge canadiske og danske deltagere

 1. Ingen ansøgning om deltagelse i arbejdsferieordningen kan afvises alene på baggrund af ansøgerens manglende kendskab til det engelske, franske eller danske sprog.
 2. Ansøgere vil, når det er nødvendigt, blive interviewet af repræsentanter for ovennævnte canadiske immigrationskontor eller danske ambassader eller konsulater for at tage stilling til, hvorvidt de er berettigede til at deltage i arbejdsferieordningen.
 3. En arbejdstilladelse udstedt til danske ansøgere, der er godkendt efter arbejdsferieordningen i Canada, er gyldig i højst 12 (tolv) måneder fra udstedelsesdatoen og kan ikke fornys.
 4. En arbejdsferietilladelse udstedt til canadiske deltagere, der er godkendt efter arbejdsferieordningen  i Danmark, berettiger den pågældende til at arbejde  i op til 6 (seks) måneder  i løbet af et 12 (tolv) måneders besøg, men berettiger ikke vedkommende til at tage fast ansættelse.
 5. Unge canadiske og danske deltagere må ikke deltage  i et uddannelses­eller studieforløb af mere end 6 (seks) måneders varighed.

4. Generelle bestemmelser gældendefor regeringerne

 1. Begge regeringer kan afvise indleverede ansøgninger.
 2. Den canadisk-danske arbejdsferieordning implementeres på grundlag af gensidighed.

5.  Suspension

Hver af regeringerne kan helt eller delvist suspendere foranstående bestemmelser midlertidigt ved udveksling af noter.

6. Ændringer og fortolkning

 1. Ændringer til denne overenskomst kan når som helst forhandles meller de to regeringer.Sådanne ændringer skal aftales skriftligt, og ikrafttrædelsesdatoen skal forhandles på det pågældende tidspunkt.
 2. Enhver tvist, der måtte opstå vedrørende fortolkning, anvendelse eller eventuel suspension af nærværende overenskomst skal afgøres af det canadiske Ministerium for Udenrigsanliggender og International Handel og det danske Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration via konsultationer gennem diplomatiske kanaler.

7. lkrafttrædelse og varighed

 1. Denne overenskomst træder i kraft den l.September 2005 og forbliver  i kraft, indtil den opsiges af den ene regering med tre måneders skriftligt varsel til den anden regering.
 2. Uanset opsigelse eller suspension af denne overenskomst eller af bestemmelser i denne overenskomst - medmindre andet bestemmes af regeringerne -skal enhver person, der på tidspunktet for opsigelsen eller suspensionen allerede er i besiddelse af en gyldig arbejdstilladelse i Canada eller arbejdsferietilladelse  i Danmark,  tillades at indrejse og/eller forblive idet pågældende land og arbejde, indtil den pågældende arbejdstilladelse eller arbejdsferietilladelse udløber.

Undertegnet i to eksemplarer i København, 16. August 2005, på dansk, engelsk og fransk, hvilke tekster skal have samme gyldighed.

FOR CANADA REGERING
Signature box
FOR DANMARKS REGERING
Signature box

Footer

Date Modified:
2012-11-06