Foreign Affairs, Trade and Development Canada
Symbol of the Government of Canada

International Experience Canada

international.gc.ca/experience

KANADOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS  RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL JAUNIMO MAINŲ

KANADOS VYRIAUSYBĖ ir LIETUVOS RESPUBLIKOS  VYRIAUSYBĖ, toliau - Šalys,

SIEKDAMOS skatinti glaudų abiejų valstybių bendradarbiavimą;

NORĖDAMOS  skatinti jaunimo mobilumą ir mainus, abipusį valstybių bendradarbiavimą ir partnerystę bei švietimo įstaigų ir įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių, kompetencijos ir konkurencingumo gerinimą abiejose valstybėse;

NORĖDAMOS sudaryti galimybes savo jauniems piliečiams papildyti jų universitetines ir neuniversitetines  studijas, įgyti darbo patirties, taip pat tobulinti kitos valstybės kalbos mokėjimą, geriau pažinti tos valstybės kultūrą ir visuomenę ir tokiu būdu skatinti abiejų valstybių savitarpio supratimą;

BŪDAMOS ĮSITIKINUSIOS, jog svarbu palengvinti tokius jaunimo mainus,

SUSITARĖ:

1 STRAIPSNIS

Šalys susitaria supaprastinti ir palengvinti administracines procedūras, taikomas vienos valstybės jauniems piliečiams, kurie nori atvykti ir būti kitos valstybės teritorijoje, kad tęstų universitetines arba neuniversitetines studijas, įgytų darbo arba praktinės patirties darbo vietoje ar patobulintų savo kitos valstybės kalbos mokėjimą, geriau pažintų jos kultūrą ir visuomenę.

2 STRAIPSNIS

Šalys susitaria, kad žemiau nurodyti asmenys gali pasinaudoti šiuo Susitarimu:

 1. jauni piliečiai, įskaitant universitetinių ir neuniversitetinių  aukštųjų mokyklų ar mokslinių tyrimų įstaigų absolventus, norintys tobulinti kvalifikacijąpriimančiojoje valstybėje pagal iš anksto suderintą darbo sutartį, siekdami įgyti didesnių karjeros galimybių;
 2. registruoti savo valstybės universitetinių ir neuniversitetinių  aukštųjų mokyklų ar mokslinių tyrimų įstaigų studentai, norintys savo akademinių studijų programos dalį- stažuotę arba darbo praktiką, dėl kurios iš anksto susitarta, atlikti priimančiojoje valstybėje, įskaitant ir pagal tarp švietimo įstaigų sudarytas sutartis;
 3. jauni piliečiai, įskaitant registruotus studentus, ketinantys keliauti priimančiojoje valstybėje ir retkarčiais dirbti, kad papildytų savo finansinius išteklius.

3 STRAIPSNIS

 1. Šalys susitaria, kad teisę pasinaudoti šiuo Susitarimu turi jauni šių valstybių piliečiai, kurie atitinka reikalavimus pagal vieną iš 2 straipsnyje nurodytų kategorijų ir pateikia prašymą kitos Šalies diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai, atsakingai už valstybės, kurios piliečiai arba teisėti gyventojai jie yra, teritoriją, jei jie tenkina šias sąlygas:
  1. atitinka visus Kanados ir Lietuvos Respublikos imigracijos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, įskaitant leistinumo sąlygas, nepaminėtas žemiau esančiuose b-h punktuose;
  2. prašymo pateikimo diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai metu (gavimo dieną) yra 18 - 35 metų amžiaus (imtinai);
  3. yra Kanados ar Lietuvos Respublikos piliečiai ir turi galiojantį Kanados arba Lietuvos Respublikos pasą ir grįžimo bilietą arba pakankamai finansinių išteklių jį nusipirkti;
  4. neketina vykti su išlaikytiniais;
  5. turi įrodymų apie finansinius išteklius, reikalingus savo poreikiams patenkinti buvimo pradžioje;
  6. sumoka visus nustatytus mokesčius;
  7. įrodo, kad turi sveikatos draudimą visam teisėto buvimo laikotarpiui, įskaitant gydymą stacionare ir grįžimą į Tėvynę, ir
  8. atsižvelgiant į konkretų atvejį:
   1. pateikia dokumentus, įrodančius išankstinę registraciją ar registraciją universitetinėje, neuniversitetinėje aukštojoje mokykloje ar mokslinių tyrimų įstaigoje, arba
   2. įrodo, kad yra sudarę iš anksto suderintą darbo sutartį, vyksta stažuotis arba atlikti darbo praktiką, arba
   3. kai buvimas yra susijęs su turizmu ir kultūrine pažintine veikla, patvirtina savo ketinimą keliauti priimančiojoje valstybėje ir retkarčiais dirbti, kad papildytų savo finansinius išteklius.
   4. Šalys leidžia reikalavimus atitinkantiems piliečiams pasinaudoti šiuo Susitarimu ne daugiau kaip du kartus, ir tik tuo atveju, jeigu tie piliečiai atitinka reikalavimus pagal dvi skirtingas kategorijas, nustatytas 2 straipsnyje. Buvimo laikotarpiai turi būti su pertrauka. Kiekvieno buvimo trukmė yra ne ilgesnė kaip vieni metai.

4 STRAIPSNIS

 1. Atsižvelgdama į viešąją tvarką, pagal 3 straipsnį viena Šalis išduoda kitos valstybės reikalavimus atitinkantiems piliečiams dokumentą, leidžiantį įvažiuoti įjos teritoriją. Dokumentas galioja ne ilgiau kaip vienus metus ir jame nurodomas buvimo tikslas. Kanadoje- rekomendacinis raštas arba, jei reikia, viza. Lietuvos Respublikoje šis dokumentas yra daugkartinė nacionalinė viza.
 2. Šio straipsnio 1 dalyje minėtus leidimus reikalavimus atitinkantiems piliečiams išduoda kitos Šalies diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga, kurioje prašymas buvo pateiktas remiantis 3 straipsniu.

5 STRAIPSNIS

 1. Lietuvos Respublika Kanados piliečiams, turintiems teisę pasinaudoti šiuo Susitarimu ir turintiems daugkartinę nacionalinę vizą, išduotą Lietuvos Respublikos valdžios institucijų remiantis 4 straipsniu, jiems atvykus ir neatsižvelgdama  į padėtį darbo rinkoje, išduoda leidimą laikinai gyventi ir leidimą dirbti su nuoroda į šį Susitarimąjų teisėto buvimo laikotarpiui, jei jie tenkina visus Lietuvos Respublikos imigracijos reikalavimus.
 2. Lietuvos Respublikos piliečiams, kuriems išduotas rekomendacinis raštas, atvykusiems į Kanadą, neatsižvelgdama  į padėtį darbo rinkoje, Kanada išduoda leidimą dirbti, galiojantįjų teisėto buvimo laikotarpiu, jei jie tenkina visus Kanados imigracijos reikalavimus.

6 STRAIPSNIS

Leidimai dirbti, kuriuos remdamasi rekomendaciniu  raštu išduoda Kanados Vyriausybė, galioja visoje Kanadoje; Lietuvos Respublikos valdžios institucijų išduoti leidimai laikinai gyventi ir leidimai dirbti su nuoroda į šį Susitarimą galioja visoje Lietuvos Respublikoje.

7 STRAIPSNIS

 1. Kiekvienos valstybės piliečiams, būnantiems kitos valstybės teritorijoje pagal šį Susitarimą, taikomi priimančiosios valstybės galiojantys įstatymai, ypač reguliuojamų profesijų praktikos atžvilgiu.
 2. Jiems taikomi priimančiosios valstybės įstatymai ir kiti teisės aktai, susiję su darbo sąlygomis ir atlyginimais; Kanadoje šie įstatymai ir kiti teisės aktai pirmiausia priskiriami provincijų ir teritorijų kompetencijai.

8 STRAIPSNIS

Šalys skatina suinteresuotas organizacijas savo valstybėse remti šio Susitarimo taikymą, ypač teikiant konsultacijas kitos valstybės piliečiams, kad jie galėtų gauti informaciją ir ieškoti stažuočių ar darbo.

9 STRAIPSNIS

 1. Šalys, pasikeisdamos diplomatinėmis notomis, abipusiškumo principu nustato piliečių, kuriems bus leista naudotis šiuo Susitarimu, skaičių.
 2. Šalys bendru sutarimu, pasikeisdamos diplomatinėmis notomis, nustato mažiausią finansinių lėšų, būtinų pagal 3 straipsnio 1 dalies e punktą, dydį
 3. Šalys nustato piliečių, galinčių pasinaudoti šiuo Susitarimu, skaičių nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos iki einamųjų metų pabaigos, o paskui kasmet nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos.
 4. Dėl tolesnių administracinių priemonių Šalys nusprendžia pasikeisdamos diplomatinėmis notomis.

1O STRAIPSNIS

Šis Susitarimas netrukdo Šalims priimti arba laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie būtų palankesni kitos valstybės piliečiams.

11 STRAIPSNIS

 1. Viena Šalis diplomatiniais kanalais praneša kitai Šaliai, kad vidaus procedūros, reikalingos šiam Susitarimui įsigalioti, atliktos.
 2. Šis Susitarimas įsigalioja pirmą mėnesio dieną, praėjus mėnesiui nuo paskutinio pranešimo, nurodyto ankstesnėje šio straipsnio dalyje, gavimo dienos.
 3. Bet kuri Šalis gali bet kuriuo metu nutraukti šį Susitarimą ar laikinai iš dalies arba visiškai sustabdyti jo taikymą diplomatiniais kanalais raštu įspėdama kitą Šalį. Šio Susitarimo nutraukimas arba jo sustabdymas įsigalioja po 30 dienų nuo įspėjimo dienos. Nutraukimas arba sustabdymas neturi poveikio pagal šį Susitarimąjau  priimtų asmenų buvimo teisei.
 4. Šio Susitarimo nuostatos gali būti iš dalies keičiamos rašytiniu Šalių susitarimu. Tokie pakeitimai įsigalioja pagal šio straipsnio 2 dalies nuostatas.

TAI PATVIRTINDAMI, toliau nurodyti atitinkamų Vyriausybių tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Susitarimą.

SUDARYTA 2009 m  Lapkričio 19 d. Vilniuje dviem egzemplioriais lietuvių, anglų ir prancūzų kalbomis. Visi tekstai yra autentiški.

KANADOS VYRIAUSYBĖS VARDU
Scott Heatherington

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VARDU
Donatas Jankauskas

Footer

Date Modified:
2012-11-06