Foreign Affairs, Trade and Development Canada
Symbol of the Government of Canada

International Experience Canada

international.gc.ca/experience

MEMORANDUMVAN OVEREENSTEMMING TUSSEN DE REGERING VAN CANADA EN DE REGERING VAN NEDERLAND INZAKE EEN WERKVAKANTIEPROGRAMMA EN EEN UITWISSELINGSPROGRAMMA VOOR WERKENDE JONGEREN

De Regering van Canada en de Regering van Nederland, (hierna re noemen "de Partijen"),

Geleid door het streven naar bevordering van een nauwe samenwerkingsrelatie tussen Canada en Nederland,

Geleid door de wens ruimere mogelijkheden te scheppen voor onderdanen van beide landen, in bet bijzonder jongeren, om elkaars cultuur en algemene leefwijze te leren waarderen ten behoeve van de bevordering  van het wederzijds begrip tussen Canada  en Nederland,

Vastbesloten de bepalingen vervat in de gezamenlijke politieke verklaring inzake de betrekkingen tussen Canada en de EU en het gezamenlijke actieplan  van Canada en de EU, op 17 december 1996 namens Canada  ondertekend door de premier en namens de Europese Unie door de voorzitter van de Raad en de vice-voorzitter van de Commissie,

Geleid door  de wens regelingen te treffen voor de onderdanen van beide landen, in het bijzonder jongeren, waarmee beoogd wordt Nederlandse onderdanen in staat te stellen Canada  binnen te komen en Canadese burgers Nederland binnen te komen  met een langdurige vakantie als primair doel en met als bijkomstig aspect het aanvaarden van een werkkring als aanvulling op hun reis,

Tevens geleid door de wens regelingen te treffen voor de onderdanen van beide landen, in het bijzonder jongeren, waarmee beoogd wordt Nederlandse onderdanen instaat te stellen Canada binnen te komen en Canadese onderdanen Nederland binnen te komen teneinde ervaring op te doen op het gebied van hun studie,

Hebben  de volgende overeenstemming bereikt over (A) een werkvakantieprogramma en (B) een uitwisselingsprogramma voor werkende jongeren:

A. WERKVAKANTIEPROGRAMMA

Verantwoordelijkheden van de Regering van Canada

Aan personen die voldoen aan elk van de onderstaande voorwaarden geeft de Regering van Canada op aanvraag van Nederlandse onderdanen middels een Canadees immigratiekanroer dat verantwoordelijk is voor Nederland een introductiebrief af en bij aankomst in Canada een werkvergunning, die geldig kan worden overgelegd gedurende een rijdvak van twaalf (12) maanden vanaf de datum van afgifte:

 1. zij zijn Nederlands onderdaan  en wonen  in Nederland;
 2. zij zijn ten minste achttien (18) en ten  hoogste dertig (30) jaar oud op het tijdstip van het aanvragen van een vergunning  uit  hoofde van het werkvakantieprogramma,
 3. zij worden niet vergezeld door personen  die van hen afhankelijk zijn;
 4. zij zijn in het bezit van een geldig Nederlands paspoort;
 5. zij zijn in het bezit van een ticket voor de terugreis of beschikken over voldoende middelen om een dergelijk ticket aan te schaffen;
 6. zij beschikken over voldoende middelen voor hun levensonderhoud gedurende de beginperiode van hun verblijf in Canada;
 7.  
  1. zij zijn bereid een verzekering af te sluiten tegen medische en alle ziekenhuiskosten en tegen aansprakelijkheid, die van kracht blijft gedurende hun gehele verblijf in Canada; en
  2. zij ondergaan een medische keuring door een door de Canadese Regering erkende arts teneinde een vergunning te krijgen voor een bezoek aan Canada indien zij werkzaamheden wensen te verrichten waarbij zij nauw in contact komen met mensen, met name in de gezondheidszorg, in het basis- of voorgezet onderwijs of in de kinderverzorging;
 8. zij zijn niet veroordeeld wegens een misdrijf:
 9. zij zijn bereid de voorgeschreven leges te betalen; en
 10. zij tonen ten genoegen van de Canadese visumfunctionaris aan dat het voornaamste doel een vakantie in Canada is, waarbij een werkkring een bijkomstige en niet de voornaamste reden van het bezoek is.

Toegelaten Nederlandse aanvragers die in het bezit zijn van de bovengenoemde introductiebrief ontvangen bij aankomst in Canada een werkvergunning die geldig is voor een periode van ten hoogste twaalf (12) maanden vanaf de datum van binnenkomst zonder mogelijkheid tot verlenging. Om te bepalen of zij in aanmerking komen hebben Nededandse aanvragers zo nodig een onderb.oud met vertegenwoordigers van het bovengenoemde Canadese immigratiekantoor.

Verantwoordelijkheden van de Regering van Nederland

Aan personen die voldoen aan elk van de volgende voorwaarden geeft de Regering van Nederland op aanvraag van Canadese onderdanen, via haar ambassade en consulaten in Canada, kosteloos een machtiging tot voorlopig vetblijf af, die geldig kan worden overgelegd gedurende een periode van zes (6) maanden vanaf de datum van afgifte:

 1. zij zijn onderdaan van Canada en wonen in Canada;
 2. zij zijn ten minste achttien (18) en ten hoogste dertig (30) jaar oud op bet tijdstip van het aanvragen van een vergunning uit hoofde van het werkvakantieprogramma,
 3. zij worden niet vergezeld door personen die van hen afhankelijk zijn;
 4. zij zijn in het bezit van een geldig Canadees paspoort;
 5. zij zijn in het bezit van een ticket voor de terugreis of beschikken over voldoende middelen om een dergelijk ticket aan te schaffen:
 6. zij beschikken over voldoende  middelen  voor hun levensonderhoud gedurende de beginperiode van hun verblijf in Nederland;
 7. zij zijn bereid een verzekering afte sluiten tegen medische en alle ziekenhuiskosten en tegen aansprakelijkheid, die van kracht blijft gedurende  hun gehele verblijf in Nederland;
 8. zij zijn niet veroordeeld wegens een misdrijf;
 9. zij zijn bereid de voor de verblijfsvergunning (zie hieronder) verplichte  leges te betalen; en
 10. zij tonen ten genoegen van de Nederlandse visumfunctionaris aan dat het voornaamste doel een vakantie in Nederland is, waarbij een werkkring een bijkomstige en niet de voornaamste reden van het bezoek is.

De Regering van Nederland  verstrekt via haar bureaus  van de Vreemdelingendienst aan Canadese onderdanen die aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen zo spoedig mogelijk een  verblijfsvergunning die geldig is voor ten hoogste een jaar vanaf de dag volgend  op de darurn van binnenkomst in Nederland, zonder mogelijkheid van verlenging.

Het staat Canadese onderdanen die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning, afgegeven op grond van het werkvakantieprogramma, vrij een werkkring te aanvaarden. De Regering van Nederland  heeft maatregelen getroffen om deelnemers aan het werkvakantieprogramma vrij te stellen van het vereiste van een tewerkstellingsvergunning.Het staat Cana.dese onderdanen die in het bezit zijn van een machtiging tot voorlopig verblijf die zij hebben overgelegd aan de Vreemdelingendienst vrij een werkkring te aanvaarden.

B. UITWISSELINGSPROGRAMMA VOOR WERKENDE  JONGEREN

Verantwoordelijkheden van de Regering van Canada

Aan personen die voldoen aan elk van de onderstaande voorwaarden geeft de Regering van Canada op aanvraag van Nederlandse onderdanen middels een Canadees immigratiekantoor dat verantwoordelijk is voor Nederland een introductiebrief af en bij aankomst in Canada een werkvergunning, die geldig kan worden overgelegd gedurende een tijdvak van twaalf(12) maanden vanaf de datum van afgifte:

 1. zij zijn Nederlands onderdaan en wonen in Nederland;
 2. zij zijn ten minste achttien (18) en ten hoogste dertig (30) jaar oud op het tijdstip  van het aanvragen  van een vergunning uit hoofde van het uitwisselingsprogramma voor werkende jongeren,
 3. zij worden niet vergezeld door personen die' van hen afuankelijk zijn;
 4. zij zijn in het bezit van een geldig Nederlands paspoort;
 5. zij zijn in het bezit van een ticket voor de terugreis ofbeschikken over voldoende middelen om een dergelijk ticket aan te schaffen;
 6. zij beschikken over voldoende middelen voor hun levensonderhoud gedurende de beginperiode van hun verblijf in Canada;
 7.  
  1. zij zijn bereid een verzekering af te sluiten tegen medische en alle ziekenhuiskosten en tegen aansprakelijkheid, die van kracht blijft gedurende hun gehele verblijf inCanada; en
  2. zij ondergaan een medische keuring door een door de Canadese Regering erkende arts teneinde een vergunning te krijgen voor een bezoek aan Canada indien zij werkzaamheden wensen te verrichten waarbij zij nauw in contact komen met mensen, met name in de gezondheidszorg, in het basis- of voorgezet onderwijs of in de kinderverzorging;
 8. zij zijn niet veroordeeld wegens een misdrijf;
 9. zij zijn bereid de voorgesch.reven leges te betalen; en
  1. zij studeren, of zijn niet langer dan twaalf (12) maanden geleden afgestudeerd, aan een erkende onderwijsinstelling;
  2. zij leggen een acceptatiebrief over van de werkgever voor werkzaamheden op het gebied van hun studie.

Toegelaten Nederlandse aanvragers die in bet bezit zijn van de bovengenoemde introductiebrief ontvangen bij aankomst in Canada een werkvergunning die geldig is voor een periode van ten hoogste twaalf (12) maanden vanaf de datum van binnenkomst zonder mogelijkheid tot verlenging.Om te bepalen of zij in aanmerking komen hebben Nederlandse aanvragers zo nooig een onderhoud met vertegenwoordigers van bet bovengenoemde Canadese immigratiekantoor.

Verantwoordelijkheden van de Regering van Nederland

Aan personen die voldoen aan elk van de volgende voorwaarden geeft de Regering van Nederland op aanvraag van Canadese onderdanen, via haar ambassade en consulaten in Canada, kosteloos een machtiging tot voorlopig'verblijf af, die geldig kan worden overgelegd gedurende een periode van zes (6) maanden vanaf de datum van afgifte:

 1. zij zijn onderdaan van Canada en wonen in Canada;
 2. zij zijn ten minste achttien (18) en ten hoogste dertig (30) jaar oud op het tijdstip van het aanvragen van een vergunning uit hoofde van het uitwisselingsprogramma voor werkende jongeren,          
 3. zij worden niet vergezeld door personen die van hen afhankelijk zijn;
 4. zij zijn in het bezit van een geldig Canadees paspoort;
 5. zij zijn in het bezit van een ticket voor de terugreis of beschikken over voldoende middelen om een dergelijk ticket aan te schaffen;
 6. zij beschikken over voldoende middelen voor bun levensonderhoud gedurende de beginperiode van hun verblijf in Nederland;
 7. zij zijn bereid een verzekering af te sluiten tegen medische en alle ziekenhuiskosten en tegen aansprakelijkheid die van kracht blijft gedurende hun gehele verblijf in Nederland;
 8. zij zijn niet veroordeeld wegens een misdrijf;
 9. zij zijn bereid de voor de verblijfsvergunning (zie hieronder) verplichte leges te betalen;
 10.  
  1. zij studeren, of zijn niet langer dan twaalf (12) maanden geleden afgestudeerd, aan een
  2. erkende onderwijsinstelling;
  3. zij leggen een acceptatiebrief over van de werkgever voor werkzaamheden op het gebied van hun studie.

Aan Canadese onderdanen die voldoen aan voornoemde voorwaarden verstrekt de Regering van Nederland via haar bureaus van de Vreemdelingendienst zo spoedig mogelijk een verblijfsvergunning die gelèig is voor ten hoogste een jaar vanaf de dag volgend op de datum van binnenkomst in Nederland, zonder mogelijkheid van verlenging.

Canadese onderdanen die in het bezit zijn van een machtiging tot voorlopig verblijf, die is afgegeven op grond van het uitwisselingsprogramma voor werkende jongeren, en een tewerkstellingsvergunning worden beschouwd als stagiaires in de zin van de Nederlandse wetgeving en zijn gerechtigd een werkkring te aanvaarden.

Algemene bepalingen voor aavvragers en deelnemers

Aanvragers wordt geen vergunning uit hoofde van een van de programma's geweigerd alleen  op grond van hun gebrek aan kennis van de Nederlandse, de Engelse of de Franse taal.

Algemene  bepalingen voor beide Partijen

Elk van de Partijen behoudt zich het recht voor een door haar ontvangen aanvraag af te wijzen.

Elk van de Partijen kan deelnemers aan een van;de programma's de toegang tot haar grondgebied weigeren of personen die toegang hebben verkregen op grond van een van de programma's het land uitzetten in overeenstemming met de bestaande wetgeving en het bestaande beleid inzake immigratie.

Het Canadees/Nederlandse werkvakantieprogramma en het uitwisselingsprogramma  voor werkende jongeren zal ruimhartig en op basis van wederkerigheid worden geïmplementeerd.

Opschorting

Elk van de Partijen kan de voorgaande bepalingen geheel of gedeeltelijk tijdelijk opschorten om redenen van algemeen beleid.

Wijngingen

De twee Partijen kunnen te allen tijde onderhandelen  over wijzigingen van dit Memorandum. Deze wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen, waarbij over de danun van het van kracht worden alsdan  wordt onderhandeld. Elke kwestie die kan rijzen met betrekking tot de uitlegging, toepassing of mogelijke opschorting van dit Memorandum van Overeenstemming zal langs diplomatieke weg worden opgelost door de voor buitenlandse zaken verantwoordelijke ministeries van Canada en Nederland.

Beëindiging

Elk van de Partijen kan dit Memorandum beëindigen bij een drie maanden  tevoren  gedane schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij.

Niettegenstaancie beëindiging of opschorting van dit Memorandum of van bepalingen van dit Memorandum zal het, in overeenstemming met bestaande wetgeving en beleid inzake immigratie, tenzij door de Partijen anders wordt overeengekomen, eenieder die op de darurn van die beëindiging of opschorting reeds in het bezit is van een geldige vergunning toegestaan zijn het betrokken  land binoen  te komenen/of er te blijven en te werken totdat die vergunning afloopt

Inwerkingtreding

Dit Memorandum treedt in werking op 28 maart 2002 en geldt voor onbepaalcie tijd.

Verhouding tot eerdere overeenstemmingen

Dit Memorandum van Overeenstemming vervangt het op 23 juni 2000 te Den Haag ondertekende Memorandum van Overeenstemming tussen de Regering van Canada  en de Regering van Nederland  inzake een werkvakantieprogramma.

Onciertekend in tweevoud

te Den Haag op 14 maart 2002,
in de Engelse, de Franse en de Nederlandse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk geldig.

Voor de Regering van Canada   

Serge April
Ambassador of Canada

Voor de Regering  van Nederland

Peter van Wulfften  Palthe
Directeur Generaal  Regiobeleid en Consulaire
Zaken Ministerie van Buitenlandse Zaken

Footer

Date Modified:
2012-11-06