Foreign Affairs, Trade and Development Canada
Symbol of the Government of Canada

International Experience Canada

international.gc.ca/experience

OMFORENT MEMORANDUM MELLOM CANADAS REGJERING OG NORGES REGJERING OM UNGDOMSUTVEKSUNG

CANADAS REGJERING og NORGES REGJERING (heretter kalt "partene"),

SOM ØNSKER Å fremme nære samarbeidsforbindelser mellom Canada og Norge;

SOM ØNSKER Å oppmuntre utveksling, samarbeid og partnerskap mellom de to landene  og styrke utdanningsinstitusjonenes og bedriftenes kompetanse og konkurransedyktighet, særlig blant små og mellomstore bedrifter i de to landene;

SOM ØNSKER Å gi unge borgere i de to land større muligheter til skaffe seg høyere utdanning, arbeidserfaring eller praksis på en arbeidsplass, samt å bedre deres kunnskaper om det andre landets språk, kultur og samfunn  og derved fremme gjensidig forståelse mellom de to landene;

SOM er overbevist om verdien av å tilrettelegge for slik utveksling av ungdom;

ER KOMMET FRAM TIL FØLGENDE OMFORENTE MEMORANDUM:

l) FORMÅL

De to partene har besluttet å forenkle de gjeldende administrative prosedyrer for unge borgere fra de to land som ønsker å reise inn og oppholde seg i det andre landet for å skaffe seg høyere utdanning, arbeidserfaring eller praksis på en arbeidsplass og for å bedre sine kunnskaper om det andre landets språk, kultur og samfunn.

2) VILKÅR FOR Å OMFATTES AV DETTE OMFORENTE MEMORANDUM

 1. En ungdom som ønsker å delta innenfor rammen av dette omforente memorandum, må for å komme i betraktning oppfylle ett av følgende vilkår:
  1. ha høyere utdanning og et ønske om å skaffe seg ytterligere opplæring  under en arbeidskontrakt samt øke sine kunnskaper om det andre landets språk, samfunn og kultur,
  2. være en student som ønsker å gjennomføre en del av sitt studium ved en institusjon i det andre landet innenfor rammen  av en avtale inngått mellom universiteter eller høyskoler om studier og praksis,
  3. en bedrift i det andre landet som ledd i sine studier eller opplæring,
  4. være en student som ønsker å ta arbeid under ferie fra universitetet eller høyskolen,
  5. være en ungdom som ønsker å oppholde seg i det andre landet som turist, og for å gjøre seg kjent med kulturen og samtidig ha Lov til å ta tilfeldig arbeid som et supplement til egne økonomiske midler.

3) KRITERIER  FOR Å OPPFYLLE OPPTAKSKRAVENE

 1. Ungdom som faller inn under en av kategoriene nevnt i nr. 2a)  i) til v), og som har søkt gjennom en diplomatisk eller konsulær stasjon som tilhører den andre stat og som befinner seg på territoriet til den stat vedkommende er borger av, kvalifiserer til å nyte godt av dette omforente memorandum såfremt vedkommende oppfyller følgende vilkår:
  1. Oppfylle vilkårene for innreise og andre krav som stilles i kanadisk og norsk innvandringsregelverk og praksis, utover det som allerede er fastsatt i punktene  (ii) til (ix) nedenfor,
  2. være mellom 18 og 35 år gammel på den dato søknaden  fremlegges,
  3. være kanadisk eller norsk statsborger og innehaver av gyldig kanadisk eller norsk pass samt returbillett,
  4. være bosatt i Canada eller i Norge,
  5. ha de økonomiske midler som er nødvendige til eget underhold  den første tiden av oppholdet,
  6. betale gjeldende gebyr,
  7. ha tegnet full forsikring som er gyldig så lenge oppholdet varer og, dersom de ikke oppfyller vilkårene for å være omfattet av vertslandets trygdesystem, kunne bevise at de har medisinsk forsikring, herunder innleggelse på sykehus og hjemsendelse, for hele oppholdets varighet,
  8. borgere av Kongeriket Norge som deltar i ordningen, må mens de oppholder seg i Canada i tillegg tegne yrkesskadeforsikring når dette kreves, og
  9. avhengig av det enkelte tilfelle,
   1. fremskaffe dokumentasjon som beviser at de er forhåndsregistrert eller registrert ved en utdanningsinstitusjon,
   2. vise at de enten har fått en jobb ihenhold til en arbeidskontrakt eller en hospiteringsplass i henhold til en hospiteringsavtale dersom utplasseringen skjer i en bedrift,
   3. kjent med kulturen, at de  har til hensikt å feriere idet andre  landet på egenhånd med mulighet for å ta lønnet arbeid som supplement til egne økonomiske midler.
 2. Ungdommene kan nyte godt av dette omforente memorandum to ganger under to forskjellige kategorier omhandlet i nr. 2. Hvert opphold  kan ikke overstige 12 måneder. Oppholdene skal ikke være sammenhengende og hvert opphold  skal ikke overstige tidsrommet angitt i tillatelsen.

4) KRAV KNYITET TIL AKTUEllE INNREISE- OG OPPHOWSDOKUMENTEB

 1. I samsvar  med ansvarlige myndigheters praksis, vil hver part utstede til kvalifiserte borgere av den andre stat et dokument som gir adgang til dets territorium for et tidsrom som er fastsatt på forhånd og som angir grunnen til oppholdet. For Canada vil dette dokumentet være et introduksjonsbrev, og for Norge vil dette dokumentet være en arbeids- eller en oppholdstillatelse med henvisning til dette ornforente memorandum.
 2. lnnreisedokumentene beskrevet i foregående avsnitt vil bli utstedt av den andre stats diplomatiske eller konsulære stasjon som befinner seg på territoriet til den stat som vedkommende ungdom er borger av.

5) VILKÅR FOR ARBEIDSTILLATELSENE

 1. Kanadiske borgere som nyter godt av dette omforente memorandum og som har til hensikt å arbeide  i Norge, vil uten hensyn til arbeidsmarkedssituasjonen motta en arbeidstillatelse for den angitte ansettelsestiden. Denne titlatelsen kan fornyes, på samme vilkår, i det tidsrommet de har tillatt opphold.
 2. Borgere av Kongeriket Norge som har fått utstedt et introduksjonsbrev,  vil når de ankommer Canada, uten hensyn til arbeidsmarkedssituasjonen, motta en arbeidstillatelse som er gyldig for det tidsrommet de har fått oppholdstillatelse.

6) DOKUMENTENES GYWIGHET

Arbeidstillatelser utstedt av Canadas regjering i henhold til et introduksjonsbrev vil være gyldig i hele Canada; og tillatelser med henvisning til dette omforente memorandum utstedt av Norges regjering vil være gyldig i hele Kongeriket Norge.

7) FORPUKTELSEB OG PRNCLEGEB FOR UNGDOM SOM DELTAR

 1. Borgere fra en av de to statene,  som oppholder seg i den andre staten  innenfor rammen  av dette omforente memorandum, skal overholde gjeldende lover i vertsstaten, særlig når det gjelder praktisering av regulerte yrker.
 2. Lover og regler i vertsstaten som omhandler arbeidsledighetstrygd, arbeids- og lønnsbetingelser får anvendelse. l Canadas tilfelle vil lover og regler om arbeids­ og lønnsbetingelser først og fremst falle inn under provinsenes og territorienes myndighet.

8) TILRETTELEGGING AV PROGRAMMET

Partene vil oppmuntre de relevante organisasjonene i sitt land til å støtte gjennomføringen av dette omforente memorandum, særlig ved å gi hverandres borgere de nødvendige råd slik at de kan få informasjon og lete etter utplassering etler ansettelse i bedrift.

9) DEN ENKELTE PERSONS ØKONOMISKE MIDLER

Minstebeløp som kreves i henhold til nr. 3 a) (iv) vil bli fastsatt etter gjensidig enighet mellom partene.

10) OPPHEVELSE OG OPPSIGELSE  AV DET OMFORENTE MEMORANDUM

 1. Hver part kan midlertidig oppheve dette omforente memorandum helt eller delvis av hensyn til offentlig sikkerhet, offentlig orden eller innvandringsrisiko. Enhver opphevelse eller oppsigelse og dato den får virkning skal meddeles den annen part med varsel gjennom diplomatiske kanaler. Opphevelse eller oppsigelse av dette omforente  memorandum vil ikke berøre opphold for personer som allerede er gitt innreise etter vilkårene i dette omforente memorandum.
 2. Partene  kan endre dette omforente memorandum etter enighet dem imellom.
 3. Dette omforente memorandum får virkning fra undertegningsdagen.

Undertegnet  i Ottawa den 30. oktober to tusen og seks, i to eksemplarer på engelsk, fransk og norsk, med samme gyldighet for hver enkelt språkversjon.

FOR CANADAS REGJERING:
Signature box
FOR NORGES REGJERING:
Signature box

Footer

Date Modified:
2012-11-06