Foreign Affairs, Trade and Development Canada
Symbol of the Government of Canada

International Experience Canada

international.gc.ca/experience

SPORAZUM MED KANADO IN REPUBLIKO SLOVENIJO O MOBILNOSTI MLADIH

KANADA in REPUBLIKA SLOVENIJA (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se

V ŽELJI spodbuditi tesno sodelovanje in partnerstvo med državama,

V ŽELJI v obeh državah spodbuditi mobilnost in izmenjavo mladih, izboljšati odličnost posrednješolskih  izobraževalnih ustanov in nevladnih organizacij ter konkurenčnost podjetij, tudi malih in srednje velikih,

V ŽELJI, da svojim mladim državljanom omogočita dopolnitev posrednješolskega izobraževanja ali usposabljanja, pridobivanje delovnih izkušenj, izboljšanje znanja jezikov ter poznavanja kulture in družbe druge države, ter tako spodbudita razumevanje med državama,

PREPRIČANI  o pomembnosti spodbujanja mobilnosti mladih,

DOGOVORILI  o naslednjih določbah:

l. ČLEN

Namen

Namen tega sporazuma je poenostaviti in olajšati upravne postopke, ko želijo mladi državljani ene pogodbenice, upravičeni na podlagi tega sporazuma, vstopiti na ozemlje druge pogodbenice in tam bivati, da bi s tem dopolnili svoje posrednješolsko izobraževanje ali usposabljanje, si pridobili delovne izkušnje in izboljšali svoje znanje jezikov ter poznavanje kulture in družbe druge države.

2. ČLEN

Upravičenost

Do ugodnosti iz tega sporazuma so upravičeni naslednji državljani Republike Slovenije in Kanade:

 1. mladi državljani, tudi diplomanti posrednješolskih  izobraževalnih  ustanov, katerih namen je nadaljnje plačano usposabljanje v državi gostiteljici na podlagi vnaprej dogovorjene pogodbe o zaposlitvi, kar naj bi prispevalo k razvoju njihove poklicne poti;
 2. študenti, vpisani v posrednješolske  izobraževalne ustanove v matični državi, ki nameravajo nekatere študijske obveznosti opraviti v državi gostiteljici z vnaprej dogovorjenim, obveznim in plačanim pripravništvom ali prakso, tudi po dogovoru med posrednješolskimi  izobraževalnimi ustanovami;
 3. mladi državljani, tudi študenti, vpisani v matični državi, ki nameravajo potovati po državi gostiteljici in s plačano zaposlitvijo pridobiti dodatna finančna sredstva.

3. ČLEN

Pogoji

 1. Mladi državljani pogodbenic, ki se uvrščajo v eno od kategorij iz 2. člena in predložijo posamično vlogo diplomatskemu  predstavništvu ali, če je to primerno, konzulatu druge pogodbenice, pristojnemu za ozemlje države, katere državljani so ali v katero so zakonito vstopili, so upravičeni do ugodnosti iz tega sporazuma, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
  1. na dan predložitve vloge diplomatskemu  predstavništvu ali konzulatu niso mlajši od 18 in starejši od 35 let;
  2. so slovenski državljani in imajo slovenski potni list z veljavnostjo, daljšo od pričakovanega obdobja bivanja po tem sporazumu, ali so kanadski državljani in imajo kanadski potni list z veljavnostjo, daljšo od pričakovanega obdobja bivanja po tem sporazumu;
  3. imajo povratno vozovnico ali zadostna finančna sredstva za njen nakup in dokazilo o finančnih sredstvih, potrebnih za kritje začetnih stroškov bivanja na ozemlju druge pogodbenice;
  4. jih ne spremljajo vzdrževane osebe;
  5. se strinjajo, da bodo pred vstopom na ozemlje druge pogodbenice za odobreno obdobje bivanja sklenili ustrezno zdravstveno zavarovanje, ki krije stroške hospitalizacije in vrnitve v domovino;
  6. odvisno od primera:
   1. dokažejo, da imajo vnaprej dogovorjeno pogodbo o zaposlitvi, ali n.        predložijo dokazilo o vpisu v posrednješolsko  izobraževalno
   2. ustanovo v matični državi in dokažejo, da so dobili vnaprej dogovorjeno pripravništvo ali plačano prakso, ali
   3. potrdijo, da imajo namen potovati po ozemlju druge pogodbenice, z možnostjo plačane zaposlitve, da bi pridobili dodatna finančna sredstva;
  7. izpolnjujejo druge pogoje za vstop tujcev v državo, ki izhajajo iz zakonodaje države gostiteljice in niso vključeni v točke oda)  do f) tega člena;
  8. plačajo veljavne takse za vlogo ali kotizacije in morebitne vizumske takse.
 2. Državljani so lahko največ dvakrat upravičeni do ugodnosti, ki izhajajo iz tega sporazuma, če se vsakič uvrščajo v drugo kategorijo iz 2. člena in če je med bivanjema prekinitev. Posamezno obdobje bivanja ne sme biti daljše od enega leta.
 3. Državljani Republike Slovenije med bivanjem v Kanadi po potrebi sklenejo dodatno poklicno zavarovanje.

4. ČLEN

Vstop in bivanje

 1. Pogodbenica v skladu s pogoji iz tega sporazuma poenostavi postopke, po katerih lahko državljani druge pogodbenice, ki izpolnjujejo pogoje, vstopijo na njeno ozemlje in tam bivajo.
 2. Ob upoštevanju javnega reda pogodbenica državljanom druge pogodbenice, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena, izda dokument, ki omogoča vstop na njeno ozemlje. Ta dokument velja največ eno leto in navaja namen bivanja:
  1. za Republiko Slovenijo je to vizum tipa D;
  2. za Kanado je to predstavitveno pismo in po potrebi vizum.
 3. Diplomatsko predstavništvo ali konzulat ene pogodbenice izda dokumente iz prejšnjega odstavka državljanom druge pogodbenice, ki izpolnjujejo pogoje in so vlogo oddali v skladu s 3. členom.

5. ČLEN

Dovoljenje za delo

 1. Republika Slovenija izda kanadskim državljanom, ki so upravičeni do ugodnosti iz tega sporazuma in jim je bil izdan vizum tipa Dv  skladu z drugim odstavkom 4. člena:
  1. po prihodu v Republiko Slovenijo in ne glede na razmere na trgu dela, v primerih iz točk a) in b) 2. člena, osebno dovoljenje za delo pri določenem delodajalcu, kije  veljavno za enako obdobje kot navedeni vizum; ali
  2. po prihodu v Republiko Slovenijo in ne glede na razmere na trgu dela, v primerih iz točke c) 2. člena, osebno dovoljenje za delo, ki velja na celotnem slovenskem ozemlju in za enako obdobje kot navedeni vizum.
 2. Kanada izda slovenskim državljanom, ki so upravičeni do ugodnosti iz tega sporazuma in jim je bilo izdano predstavitveno pismo v skladu z drugim odstavkom 4. člena:
  1. ob prihodu v Kanado in ne glede na razmere na tamkajšnjem trgu dela, v primerih iz točk a) in b) 2. člena, dovoljenje za delo pri določenem delodajalcu, kije  veljavno za celotno odobreno obdobje bivanja; ali
  2. ob prihodu v Kanado in ne glede na razmere na tamkajšnjem trgu dela, v primerih iz točke c) 2. člena, dovoljenje za delo pri katerem koli delodajalcu, ki je veljavno za celotno odobreno obdobje bivanja.

6. ČLEN

Splošne določbe

 1. Državljani pogodbenic, ki so upravičeni do ugodnosti iz tega sporazuma, morajo upoštevati veljavne zakone in predpise države gostiteljice, zlasti tiste, ki se nanašajo na opravljanje s predpisi urejenih poklicev.
 2. Pogodbenici ne bosta zavračali vlog mladih državljanov po tem sporazumu izključno zaradi pomanjkljivega znanja slovenskega, angleškega ali francoskega jezika.
 3. Uporabljajo se zakoni in predpisi države gostiteljice o socialni varnosti, nadomestilih za primer brezposelnosti in socialni pomoči.
 4. Pogodbenica  pri določanju delovnih pogojev in plač obravnava državljane druge pogodbenice,  ki so upravičeni do ugodnosti iz tega sporazuma, enako kot svoje državljane, in sicer v skladu s svojimi zakoni in predpisi. Pogodbenici sta seznanjeni s tem, da so v Kanadi zakoni in predpisi o delovnih pogojih in plačah večinoma v pristojnosti provinc in ozemelj.
 5. Ta sporazum ne vpliva na obveznosti pogodbenic, ki izhajajo iz drugih mednarodnih pogodb.

7. ČLEN

Spodbujanje

Pogodbenici spodbujata vladne ustanove, nevladne organizacije, posrednješolske izobraževalne  ustanove in zasebni sektor, naj podprejo izvajanje tega sporazuma,  zlasti s svetovanjem državljanom pri pridobivanju informacij in iskanju dela ali zaposlitve.

8. ČLEN

Izvajanje

 1. Pogodbenici z izmenjavo diplomatskih not na podlagi vzajemnosti vsako leto določita število državljanov, upravičenih do ugodnosti iz tega sporazuma.
 2. Najmanjši znesek finančnih sredstev iz točke c) prvega odstavka 3. člena se določi ob soglasju pogodbenic z izmenjavo diplomatskih not.
 3. Število državljanov, ki so upravičeni do ugodnosti iz tega sporazuma, se šteje od začetka veljavnosti tega sporazuma do konca tekočega leta in nato za vsako leto od l. januarja do 31. decembra.
 4. Pogodbenici se po diplomatski poti obveščata o vseh upravnih postopkih in pogojih v zvezi z izvajanjem tega sporazuma.

9. ČLEN

Posvetovanje

Pogodbenici se lahko kadarkoli posvetujeta o razlagi in izvajanju določb tega sporazuma.

10. ČLEN

Končne določbe

 1. Pogodbenica po diplomatski poti pisno uradno obvesti drugo pogodbenica, da so izpolnjeni notranji postopki, potrebni za začetek veljavnosti tega sporazuma.
 2. Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca od dneva prejetja zadnjega uradnega obvestila iz prejšnjega odstavka.
 3. Pogodbenica lahko kadar koli v celoti ali delno začasno preneha izvajati ta sporazum, tako da drugi pogodbenici po diplomatski poti pošlje pisno uradno obvestilo, ki navaja datum začasnega prenehanja izvajanja. Začasno prenehanje izvajanja ne vpliva na veljavnost predstavitvenih pisem, vizumov ali dovoljenj za delo, ki jih je v skladu s pogoji tega sporazuma že izdala Republika Slovenija ali Kanada.
 4. Vsaka pogodbenica lahko ta sporazum kadar koli odpove tako, da o tem po diplomatski poti obvesti drugo pogodbenica tri mesece vnaprej. Odpoved ne vpliva na veljavnost predstavitvenih  pisem, vizumov ali dovoljenj za delo, ki jih je v skladu s pogoji tega sporazuma že izdala Republika Slovenija ali Kanada.
 5. Pogodbenici lahko soglasno pisno spremenita ta sporazum, spremembe pa začnejo veljati v skladu s postopki iz prvega in drugega odstavka tega člena.

V POTRDITEV  TEGA sta podpisana, ki sta ju ustrezno pooblastili njuni vladi, podpisala ta sporazum.

SESTAVLJENO  v  Ljublijani dne  22. oktobra v dveh izvimikih v slovenskem, angleškem in francoskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.

Pierre Guimond
ZA KANADO

Peter Debeljak
ZA REPUBLIKO SLOVENIJO

Footer

Date Modified:
2012-11-06