Foreign Affairs, Trade and Development Canada
Symbol of the Government of Canada

International Experience Canada

international.gc.ca/experience

SAMFÖRSTÅNDSAVTAL MELLAN KANADAS REG ERING OCH KONUNGARIKET SVERJCES REGERING OM RÖRLIG KET FÖR UNGA PERSONER

Kanadas regering och Konungariket Sveriges regering (kallade regeringarna),

som önskar främja eit nära samarbete mellan de båda länderna,

som önskar uppmuntra rörligbet och  utbyte för unga personer, samarbete och partnerskap mellan Sverige och  Kanada och  höja kvaliteten och förstarka konkurrenskraften för eftergymnasiala läroanstalter och företag, särskilt små och medelstora företag, i de båda länderna,

förbättra sina kunskaper i det andra landets språk, kultur och samhällsliv och därigenom främja ömsesidig forståelsc mellan de båda länderna, som är övertygade om värdet av ati underlätta sådana möjligheter till rörlighet för unga människor,

har kommit överens om  följande:

l. Syfte

Vardera regeringen skall främja och  underlätta de formaliteter som  gäller för unga medborgare från det  andra landet som Onskar resa in ioch uppehålla sig inom dess territorium för an komplenera sin eftergymnasiala utbildning och yrkesutbildning, au skaffa sig yrkeserfarenhet och praktisk erfarenhet samt att förbättra sina kunskaper i det andra landets spräk, kultur och  samhällsliv, alltmedan de ägnar sig åt tillfällig sysselsättning till stöd  för sin karriärutveckling.

2. Medborgare som omfattas av detta samförståndsavtal

Detta samförståndsavtal avser gynna följande kategorier av medborgare:

 1. Unga personer med examen från eftergymnasial utbildning som önskar skaffa sig ytterligare yrkesutbildning i värdlandet grundat på ett förväg avtalat anställningskontrakt till stöd för sin karriärutveckling.
 2. Studerande som är inskrivna vid en eftergymnasial läroanstalt i sitt hemland och önskar komplettera en del av sin akademiska utbildning i värdlandet genom att  genomföra ett i föreväg avtalat kontrakt om praktikanttjänstgöring eller anställning, däribland enligt en överenskommelse mellan eftergymnasiala institutioner.
 3. Unga  medborgare som önskar fä vidare yrkesutbildning i värdlandet enligt ett i föreväg avtalat anställningskontrakt till stöd för sin karriärutveckling.
 4. Studerande som är inskrivna vid en eftergymnasial läroanstalt i sitt hemland  som avser resa i värdlandet under sina akademiska ferier och som önskar erhålla tillfällig anstältning för att förstärka sina ekonomiska tillgångar.
 5. Unga medborgare som avser resa i värdlandet och som önskar erhålla tillfällig anställning för att förstärka sina ekonomiska tillgångar.

3. Kvalifikationer

För an vara behörig att omfattas av detta samförståndsavtal skall en medborgare från det ena landet som  tillhör någon av de kategorier som avses i punkt 2:

 1. Inlämna en individuell  ansökan till det andra landets diplomatiska eller konsulära företrädare inom det lands territorium där de är medborgare.
 2. Vara minst 18 och högst 30 år gammal vid tiden för inlämnande av ansökan.
 3. Inte åtföljas av barn som är beroende av dem.
 4. Vara kanadensisk medborgare bosatt i Kanada och innehavare av ett giltigt kanadensiskt pass eller svensk medborgare  bosan i Sverige och innehavare av ett giltigt svenskt pass.
 5. Inneha biljett för återresa eller tillräckliga ekonomiska medel  för an köpa en sådan biljett och kunna visa att de innehar tillräckliga ekonomiska medel för att täcka sina behov den f första tiden i värdlandet.
 6. Betala tillämplig ansökningsavgift
 7. Bevisa att de innehar sjukförsäkring som täcker vistelse på sjukhus och hemsändning giltig för den tid som deras tillstånd gäller.
 8. l förekommande fall
  1. kunna visa att de har ett i forväg avtalat anställningskontrakt, avtal om praktikannjänstgöring eller anställning i värdlandet,
  2. kunna uppvisa handlingar som styrker att de är inskrivna vid en eftergymnasial läroanstalt i sitt hemland,eller
  3. styrka sin avsikt att resa i värdlandet med möjlighet att erhålla tillfällig anställning för att  förstärka sina ekonomiska medel.
 9. Uppfylla övriga bestämmelser i värdlandets lagar och bestämmelser’om inresa och vistelse.
 10. Inte tidigare ha dragit nytta av detta samförståndsavtal utom enligt vad som stadgas i punkt 4.

4. Vistelsemas längd  och antal

Behöriga  medborgare får dra nytta av detta samförståndsavtal högst två gånger under förutsättning att det är ett uppehåll mellan de båda vistelserna och att varje vistelse sker under olika kategorier i punkt 2. Inte i något fall fär en vistelse vara längre än tolv månader eller, vad avser en kortare period,  den tid som anges i de dokument som avses i punkt 5 a.

5. Inresa och vistelse

 1. Med respekterande av gällande lagar och bestämmelser pm inresa och vistelse skall de kanadensiska respektive de svenska myndigheterna till det andra  landets behöriga medborgare utfärda en handling som medger tillträde till deras respektive territorier under en i förväg  bestämd tid och i vilken skälen för vistelsen  anges. För Kanadas vidkommande skall denna handling ha formen av ett introduktionsbrev, och för svenskt vidkommande skall denna handling formen av ett tillflilligt uppehållstillstånd med hänvisning till detta samfbrståndsavtal.
 2. De inresehandlingar som avses i föregående punkt skall utfårdas till en behöriga av det andra landets diplomatiska eller konsulära företrädare där ansökan inges.

6.  Arbetstillstånd

 1. Kanadensiska medborgare som har fått ett tillfälligt uppehållstillstånd med hänvisning till detta samfOrståndsavtal skall utan hänvisning tillläget på arbetsmarknaden fä ett arbetstillstånd som gäller så länge som den beviljade vistelsen varar.
 2. Svenska medborgare som har fån ett introduktionsbrev skall vid ankomsten till Kanada och  utan hänvisning till läget på arbetsmarknaden få ett arbetstillstAnd som gäller så länge som det beviljade uppehållet varar.

7. Handlingarnas giltighet

Arbetstillstånd utfårdade av Kanadas regering med stöd av en introduktionsbrev skall gälla i hela Kanada, och tillfälliga uppehållstillstånd och arbetstillstånd med hänvisning till detta samförståndsavtal utfårdade av Sverigregering skall gälla i hela Sverige.

8. Språkkunskaper

Regeringarna får inte avslå ansökningar som omfattas av detta samförständsavtal endast på grund av sökandens bristande kunskaper i engelska, franska eller svenska.

9. Vänilaodets lagar

 1. Medborgare från det ena landet som  uppehåller sig idet andra  landet  med stöd av detta samförståndsavtal är skyldiga att följa gällande lagar i värdlandet, särskilt med avseende på utövande av reglerade yrken.
 2. Värdlandets lagar och bestämmelser om arbetslöshetsersättning, arbetsrorhållanden och löner skall  tillämpas. När det gäller Kanada ligger lagar och bestämmelser om arbetsförhållanden och löner i första band inom  provinsernas och territoriernas behörighet.

10. Ansökan

 1. Regeringarna skall uppmuntra de behöriga organisationerna i sina respektive länder  att stödja tillämpningen av detta samförståndsavtal, i synnerhet genom att ge de medborgare som omfattas av avtalet lämpliga råd så att de kan få upplysningar och söka arbete eller anställning.
 2. Regeringarna skall tillämpa detta samförståndsavtal på örnsesidighetsgrund.
 3. Regeringarna skall fastställa de minsta beloppen för de ekonomiska medel som fordras enligt  punkt 3 e genom ömsesidigt samtycke.
 4. Antalet medborgare som omfattas av detta samförståndsavtal skall räknas från och med dagen för avtalets ikraftträdande till och med utgången av det löpande äret och därefter från och med den 1 januari till och med den 31 december.
 5. Regeringarna skall bestämma  förfarandena för behandling av ansökningar i sina respelaive länder genom ömsesidigt samtycke.
 6. Regeringarna skall bestämma ytterligare förvaltningsåtgärder genom diplomatisk skriftväxling.

11. Slutbestämmelser

 1. Detta samförståndsavtal träder i kraft dagen för undenecknandct.
 2. Regeringarna fär ändra detta samförståndsavtal genom skriftligt ömsesidigt samtycke.
 3. Vardera regeringen fär tillfälligt upphäva eller  säga upp detta samförståndsavtal när som helst med 30 dagars skriftligt varsel till den andra  regeringen. Uppsägning eller tillfälligt  upphävande av detra samförståndsavral skall inte inverka  på giltigheten av introdnktionsbrev, viseringar eller  arbetstillstånd som bar utfårdats av Kanada  eller Sverige med stöd av detta samförståndsavtal vid tiden för uppsägningen eller det tillfälliga  upphävandet.

Undertedenat i tvä exemplar i Stockholm den 27 april 2007 engelska, franska och svenska språken. vilka alla  versioner är lika giltiga.

FÖR KANADAS REGERING
Signature box
FÖR KONUNGARIKET SVERIGES
Signature box

Footer

Date Modified:
2012-11-06