Foreign Affairs, Trade and Development Canada
Symbol of the Government of Canada

International Experience Canada

international.gc.ca/experience

OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN CANADA EN HET KONINKRIJ BELGIE INZAKE HET WERKVAKANTIEPROGRAMMA

DE REGERINGVAN CANADA EN HET KONINKRIJK BELGIË, hierna genoemd "de Partijen",

VERLANGEND de nauewe samenwerldng tussen hun beide landen te bevorderen

GELEID DOOR DE WENS hun  jonge onderdanen de kans te geven de cultuur en de samenleving van het andere land te leren waaroeren, ook door er te werken, en ald us een beter wederzijds begrip tussen beide landen te bevorderen,

OVERTUIGD van het belang deze jongerenuitwisseling te vergemakkelijken.
Zijn het  volgende OVEREENGEKOMEN:

ARTIKEL EEN

1. Beide Partijen komen overeen een wedevakantieprogramma tot stand te brengen dat jonge onderdanen van  beide Staten in de gelegenheid stelt individueel in de andere Staat te verblijven met  de bedoeling er een vakantie door te brengen en er tevens tijdelijk betaalde arbeid te verrichten en  aldus de financiële middelen waarover ze beschikken, aan te vullen.

2. Om als begunstigdevan deze Overeenkomst in aanmerking te komen. moeten jougeren die voldoen aan het  bepaalde in het eerste lid, een aanvraag indienen bij de voor immigratiezaken bevoegde diplomatieke of consulaire venegenwoordiging van  de andere Staat, met name de zending van  Canada in Parijs of het consulaat-generaal van België  in Montreal.

Zü moeten de volgende voorwaarden vervullen:

 1. voldoen aan de toelatingscriteria en aan andere voorwaarden die voortvloeien uh de immigratiewetgeving en het immigratiebeleid van Canada en  België  voor  zover he t criteria betreft die niet in de letters b) tot i) zijn opgegeven;
 2. tussen 18 en 30 jaar oud  zijn ten tijde van  de indiening van  de aanvraag;
 3. nog nooit van dit programma gebruilt hebben gemaakt;
 4. in het bezit zijn van een geldig Canadees of Belgisch pasport en van  een geldig retourticket dan wel van voldoende middelen om dergelijk ticket te kopen;
 5. bij het begin van hun verblijf over voldoende financiele middelen beschikken om  in hun  behoeften te voorzien;
 6. een verzekering hebben afgesloten voor  het geheel van risico’s voor  de duur  van het  toegestane verblijf en, wanneer zij niet kunnen aangesloten worden bij het stelsel van sociale bescherming van  het gastland, het bewijs leveren van een vcrzekering die de arbeidsongevallen en de gezondheidszorg dekt, voor de periode van het toegestane verblijf, hospitalisatie en repatriëring inbegrepen;
 7. voor de Canadese of Belgische visumambtenaar aannemelijk maken dat een reis naar Canada of België maken het hoofddoel en de mogelijkheid er te werken van  bijkomstige aard is;
 8. bereid zijn de vereiste rechten te betalen; en
 9. op het ogenblik van de aanvraag zijn woonplaats hebben in Canada of België

3. De lamdidaten kunnen slechts éémnaal genieten van de bepalingen van dit akkoord. De duur van het verblijfmag de periode van toegelaten verblijf, die  12 roaanden bedraagt, ruet overschrijden.

ARTIKEL 2

 1. Onder voorbehoud van overwegingen van openbare orde, geven beide Partijen aan de onderdanen van de andere Staat, een doeurnent af dat toegang geeft tot hun grondgebied, waarvan de geldigheidsduur de toegelaten verblijfsduur niet overschrijdt en dat de reden van  het verblijf vermeldt. Voor Canada is dit document de introductiebrief. Voor het Koninkrijk België plaatst de bevoeide Belgische zendinp, eenmachtiging tot voorlopig verblijf  in het paspoort van de Canadese kandidaat.
 2. Na afhandeling van de inscluijvingsformaliteiten bij de gemeenteadministratie geeft de door België afgegeven machtiging tot verblijf de houder het recht  tijdelijk in België te verblijven voor een periode van maximum twaalf maanden. De verblijfstitel geeft gedurende deze twaalf  maanden eveneens het recht op  meervoudige binnenkomsten in België.

ARTIKEL 3

 1. De werkvergunningen die de Regering van Canada afgeeft op grond van een inlroductiebrief zijn geldig op het grondgebied van Canada; de visa met  betrekking tot deze Overeenkomst die door de  bevoegde Belgische autoriteiten zijn  afgegeven, zijn geldig inhet Koninkrijk België
 2. Ellce Partij geeft de onderdanen van de andere Staat de toestemming tot verblijf op grond van  het inartikel 2 bedoelde document voor  de duur van de toegestane periode die ingaat  op de datum van binnenkomst, evenals de toestemming om op bedoeld grondgebied arbeid te verrichten waarmee ze hun   financiele middelen kwmen aanvullen.
 3. De onderdanen van elk van beide Staten die op het grondgebied van de andere Staat verblijven uit hoofde van het werkvakantieprogramma mogen hun verblijf niet verlengen na de toegestane periode van  verblijf en mogen de aard  van de activiteit die ze tijdens bun verblijf verrichten, met wijzigen.

ARTIKEL 4

 1. De Canadese onderdanen die onder deze overeenkomst vallen, zijn vrijgesteld van de verplichting om een werkveraunnina te bekomen.
 2. De onderdanen van het Koninkrijk België  die van het bevoegde Canadese lmmigratiebureau een introductiebrief hebben ontvangen, krijgen bij aankomst op het Canadese grondgebied een werkvergunning voor de toegestaneperiode van verblijf, zonder dat de situatie op de arbeidsmarlct hen kan worden  tegengeworpen.

ARTIKEL 5

De onderdanen elk van beide Staten die in het kader van het werkvakantieprogramma op het grondgebied van de andere Staat verblijven, moeten de wetgeving die in de ontvangststaat van kracht is naleven, met name die welke van toepassing is op de uitoefening van gereglementeerde beroepen.

ARTIKEL6

De Partijen moedigen de bevoegde instanties in hun respectieve landen aan mee te werken aan de toepassing van deze Overeenkomst, inzonderheid door gepast advies te verstrekken  aan de onderdanen van de andere Staat die mogen deelnemen aan het werkvakantieprogramma.

ARTIKEL 7

 1. Met betrekking tot de sociale zekerheid, is het stelsel van de ontvangststaat van toepassing
 2. De begunstigden van deze Overeenkomst hebben inzake arbeidsvoorwaarden en bezoldiging recht op eenzelfde behandeling als de onderdanen.
 3. Wartneer de deelnemers een activiteit uitoefenen, zijn de wetten en voorschriften die in het ontvangstland gelden op het gebied van arbeidsvoorwaarden, bezoldiging, veiligheid en gezondheid op het werk op hen van toepassing.
 4. De deelnemers en hun wedegevers moeten de voorschriften naleven die op het gebied van sociale zekerheid in het ontvangstland van kracht zijn.

ARTIKEL 8

 1. De Partijen bepalen in onderling overleg het minimumbedrag van de uit hoofde van lid 2.e) van artikel 1 vereiste financiele middelen.
 2. De aftelling van het deelnemersquotum loopt vanaf de aanvangsdatum van ba programma tot het einde van het lopende jaar en daarna op jaarbasis van 1 januari  tot 31 december.

ARTIKEL 9

 1. Deze Overeenkomst wordt voor onbepaalde duur gesloten.
 2. Elk van de Partijen stelt de andere Partij langs diplomatieke weg ervan in kennis dat aan de interne prooedures voor de inwedcingtreding van deze Overeenkomst is voldaan. Deze Overeenkomst treedt in werking op de eecste dag van de derde maand die volgt op de datum van ontvangst van de laatste kennisgeving.
 3. Elk van de Partijen kan de toepassing van deze Overeenkomst tijdelijk opschonen door de ander Partij drie maanden op voorhand langs diplomatieke weg hiervan in kennis te stellen.
 4. Elk van de Partijen kan deze Overeenkomst opzeggen door de andere Partij drie maanden op voorhand langs diplomatieke weg biervan in kennis te stellen. De opzegging of de tijdelijke opschorting van deze Overeenkomst tast het recln op verblijf van de personen die tot het werkvakantieprogramma zijn toegelaten, niet aan.
 5. Latere wijzigingen kunnen aan dit akkoord aangebracht worden ten gevolge van een overeenkomst tussen Partijen. Dergelijke wijzigingen worden uitgevoerd volgens de interne juridische procedures van elk van de Partijen.

TEN BUJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd door hun respectieve regeringen deze Overeenkomst  hebben  ondertekend.

GEDAAN te Brüssel, in tweevoud, op dezer 29 April
Van het jaar 2005, in de Nederlandse, de Engelse, en de Franse taal, zijnde elke tekst gelijkelijk authentiek.

Alain Hausser

VOOR DE REGERING VAN CANADA

Karel De Gucht

VOOR HET KONINKRIJK BELGIË

Footer

Date Modified:
2012-11-06