Foreign Affairs, Trade and Development Canada
Symbol of the Government of Canada

International Experience Canada

international.gc.ca/experience

MEMORANDUM O SUGLASNOSTI IZMEĐU VLADE KANADE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O MOBILNOSTI MLADIH

VLADA KANADE i VLADA REPUBLIKE HRVATSKE u daljnjem tekstu navedene kao "sudionice",

ŽELEĆI  poticati međusobne bliske odnose;

NASTOJEĆI olakšati dostupnost razmjena koje omogućuju mladima bolje razumijevanje jezika, kulture i društva druge sudionice, kroz putovanje, rad i stjecanje životnog iskustva u inozemstvu;

NASTOJEĆI  poticati mobilnost mladih u svrhu poboljšanja njihovog osobnog i profesionalnog razvoja;

UVJERENE  u vrijednost omogućavanja ovakvih razmjena;

POSTIGLE  su sljedeću suglasnost:

l. SVRHA

Svrha ovog Memoranduma  o suglasnosti između Vlade Kanade i Vlade Republike Hrvatske o mobilnosti mladih ("Memorandum") je pojednostaviti i olakšati administrativne postupke primjenjive kad državljani koji ispunjavaju uvjete temeljem ovog Memoranduma, namjeravaju ući i boraviti u državi druge sudionice s ciljem unaprjeđenja poznavanja jezika, kulture i društva druge države kroz putovanje, rad i stjecanje životnog iskustva.

2. KATEGORIJE DRŽAVLJANA KOJI ISPUNJA VAJU UVJETE

Sudionice će omogućiti korištenje pogodnosti, koje proizlaze iz primjene ovog Memoranduma, sljedećim kategorijama kanadskih i hrvatskih državljana:

 1. državljanima, uključujući osobe koje su završile bilo koji studijski program ili neki drugi oblik obrazovanja nakon završene srednje škole, koji namjeravaju stjecati daljnje radno iskustvo u državi domaćinu temeljem prethodno sklopljenog ugovora o obavljanju posla s ciljem njihovog profesionalnog razvoja;
 2. upisanim studentima na visokim učilištima ili veleučilištima u njihovoj matičnoj zemlji koji namjeravaju upotpuniti dio svojih nastavnih programa u državi domaćinu temeljem prethodnog dogovora o obavljanju prakse, uključujući i izravne dogovore između visokih učilišta ili veleučilišta;
 3. državljanima koji namjeravaju putovati unutar države domaćina i namjeravaju naći zaposlenje kako bi nadopunili svoja financijska sredstva.

3. PREDUVJETI PRIHVATLJIVOSTI ZAHTJEVA

 1. Sudionice će smatrati prihvatljivima, za ostvarenje pogodnosti iz primjene ovog Memoranduma, državljane bilo koje od država koji ispunjavaju uvjete koji podnesu:
  1. za hrvatske državljane: osobni zahtjev kanadskoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu nadležnim za Republiku Hrvatsku ili zemlju u kojoj oni zakonito borave;
  2. za kanadske državljane: osobni zahtjev za odobrenje privremenog boravka diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske nadležnim za Kanadu ili zemlju u kojoj oni zakonito borave;

   Ukoliko ispunjavaju sljedeće uvjete:
  3. imaju između 18 i 35 godina na datum kada je zahtjev zaprimljen u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu;
  4. kanadski su ili hrvatski državljani nositelji valjane kanadske ili hrvatske putovnice, s rokom valjanosti koji istječe nakon očekivanog razdoblja boravka temeljem ovog Memoranduma;
  5. imaju povratnu putnu kartu za odlazak iz države domaćina ili dovoljno financijskih sredstava za kupnju takve karte;
  6. imaju dokaz o dostatnosti financijskih sredstava za pokriće troškova na početku njihovog boravka;
  7. plate odgovarajuće pristojbe kako bi ostvarili pogodnosti koje proizlaze iz primjene ovog Memoranduma;
  8. prihvate obvezu plaćanja troškova zdravstvenog osiguranja, uključujući bolničko liječenje i povrat u domovinu, za cjelokupno vrijeme trajanja odobrenog boravka, prije dolaska u državu domaćina;
  9. da u njihovoj pratnji nisu uzdržavane osobe koje bi koristile pogodnosti iz primjene ovog Memoranduma;
  10. prema potrebi mogu:
   1. predočiti dokaz da raspolažu prethodno sklopljenim ugovorom o obavljanju posla u državi domaćinu s ciljem njihovog profesionalnog razvoja; ili
   2. predočiti dokaz o statusu studenta na visokim učilištima ili veleučilištima u njihovoj matičnoj zemlji i o prethodnom dogovoru o obavljanju prakse u državi domaćinu s ciljem upotpunjavanja dijela svojih nastavnih programa; ili
   3.  potvrditi da je njihova namjera putovati unutar države domaćina i raditi kako bi nadopunili svoja financijska sredstva.
  11. udovoljavaju bilo kojim drugim relevantnim zahtjevima kanadskog i hrvatskog useljeničkog zakonodavstva i propisa, uključujući useljeničkim i drugim preduvjetima prihvatljivosti, pored onih koji su već utvrđeni u gornjim podstavcima (iii) do (x).
 2. Sudionice će državljanima  koji ispunjavaju uvjete dopustiti korištenje pogodnosti koje proizlaze iz primjene ovog Memoranduma, najviše dva (2) puta. Između boravaka će biti prekid. Odobreno razdoblje svakog boravka neće prelaziti dvanaest (12) mjeseci.

4. ISPRAVE ZA ULAZAK  I  RADNA DOZVOLA

 1. Svaka sudionica nastojat će u najvećoj mjeri olakšati, sukladno odredbama ovog Memoranduma, postupke kojima se državljanima druge sudionice, koji ispunjavaju uvjete, omogućava ulazak i boravak u njezinoj državi.
 2. Poštujući javni interes, javni poredak, nacionalnu sigurnost, useljeničke i druge preduvjete prihvatljivosti,  te javno zdravlje, Republika Hrvatska će:
  1.   izdati kanadskim državljanima, koji ispunjavaju uvjete, i kojima su nadležna tijela Republike Hrvatske izdala valjanu radnu dozvolu, neovisno o uvjetima na nacionalnom tržištu radne snage, i koji ispunjavaju potrebne uvjete za odobrenje privremenog boravka, ispravu kojom se odobrava ulazak i privremeni boravak u Republici Hrvatskoj na unaprijed određeno vremensko razdoblje. Ova isprava važit će najduže dvanaest (12) mjeseci i u njoj će biti naveden razlog boravka, kako je određen točkom 2. ovog Memoranduma. Sudionice su suglasne da odobrenje privremenog boravka u putnu ispravu kanadskom državljanu, koji ispunjava uvjete, može unijeti mjerodavna hrvatska diplomatska misija ili konzularni ured ili, ukoliko se kanadski državljanin već nalazi u Republici Hrvatskoj, nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja;
  2. sukladno točki 2. (ii) ili (iii) ovog Memoranduma, izdati kanadskim državljanima, koji ispunjavaju uvjete za odobrenje privremenog boravka, ispravu kojom se omogućava ulazak i privremeni boravak u Republici Hrvatskoj za čitavo odobreno razdoblje njihova boravka. Ova isprava važit će najduže dvanaest (12) mjeseci i u njoj će biti naveden razlog boravka, kako je određen točkom 2. ovog Memoranduma. Sudionice su suglasne da odobrenje privremenog boravka u putnu ispravu kanadskom državljanu, koji ispunjava uvjete, može unijeti mjerodavna hrvatska diplomatska misija ili konzularni ured ili, ukoliko se kanadski državljanin već nalazi u Republici Hrvatskoj, nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja.
 3. Poštujući javni interes, javni poredak, nacionalnu sigurnost, useljeničke i druge preduvjete prihvatljivosti, te javno zdravlje, Kanada će:
  1. izdati hrvatskim državljanima, koji ispunjavaju uvjete, pismo preporuke i, ako je potrebno, vizu za privremeni boravak. Ovo pismo će olakšati ulazak u Kanadu za unaprijed određeno razdoblje, bit će važeće dvanaest (12) mjeseci i u njemu će biti naveden razlog boravka, kako je određen točkom 2. ovog Memoranduma. Sudionice su suglasne da će kanadska diplomatska misija ili konzularni ured, gdje je zahtjev podnesen u skladu s točkom 3.(a), izdati pismo preporuke; i
  2. izdati hrvatskim državljanima, koji ispunjavaju uvjete i imaju važeće pismo preporuke, po njihovom dolasku u Kanadu, neovisno o stanju na kanadskom tržištu radne snage, radnu dozvolu koja će biti važeća tijekom čitavog odobrenog razdoblja njihovog boravka, pod uvjetom da udovoljavaju svim zahtjevima mjerodavnog kanadskog useljeničkog zakonodavstva i propisa, uključujući i diskrecijsku ovlast službenika za određivanje dodatnih uvjeta.

5. OPĆE  ODREDBE

 1. Državljani koji ispunjavaju uvjete i koriste pogodnosti koje proizlaze iz primjene ovog Memoranduma, podliježu zakonima i propisima koji su na snazi u zemlji domaćinu, osobito u pogledu standarda zapošljavanja, uključujući plaće, radne uvjete, naknade za osiguranje zaposlenih te zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. U slučaju Kanade, zakoni i propisi vezani za standarde zapošljavanja, primarno su u nadležnosti provincija i teritorija.
 2. Sudionice će poticati mjerodavne organizacije u svojim zemljama na pružanje potpore za primjenu ovog Memoranduma, posebice davanjem savjeta državljanima koji ispunjavaju uvjete, kako bi mogli dobiti informacije koje olakšavaju njihovo putovanje i stjecanje radnog iskustva.

6. PROVEDBA I KONZULTACIJE

 1. Sudionice će svake godine odrediti najveći broj državljana koji će moći koristiti pogodnosti koje proizlaze iz primjene ovog Memoranduma. Taj će broj biti određen na temelju uzajamnosti i razmjenom pisanih obavijesti.
 2. Sudionice će odrediti, uzajamnim pristankom i razmjenom pisanih obavijesti, najmanji iznos financijskih sredstava koji je nužan sukladno točki 3(a)(vi).
 3. Sudionice će voditi evidenciju o broju državljana koji ostvaruju pogodnosti iz primjene ovog Memoranduma počevši od datuma stupanja na snagu ovog Memoranduma zaključno s krajem tekuće godine, a zatim godišnje od l. siječnja do 31. prosinca.
 4. Sudionice će se međusobno obavještavati pisanim putem o svim administrativnim  postupcima i uvjetima koji se odnose na provedbu ovog Memoranduma.
 5. Sudionice se mogu, u svako doba, međusobno savjetovati o tumačenju i provedbi ovog Memoranduma.

7.  STUPANJE NA SNAGU, IZMJENE I DOPUNE, ODUSTAVA PRIMJENE I PRESTANAK

 1. Ovaj Memorandum sastavljen u dva izvornika na hrvatskom, engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je svaka verzija jednako vjerodostojna,  stupa na snagu datumom potpisivanja od strane sudionica Izjave s tim učinkom.
 2. Sudionice mogu izmijeniti i dopuniti ovaj Memorandum,  u pisanom obliku, uz njihov uzajamni pristanak.
 3. Svaka sudionica može u svako doba okončati ovaj Memorandum ili privremeno obustaviti njegovu primjenu djelomično ili u cijelosti, upućivanjem  pisane obavijesti drugoj sudionici diplomatskim putem. Prestanak ili obustava primjene ovog Memoranduma stupa na snagu najmanje 30 dana od datuma obavijesti i neće utjecati na pravo ulaska osoba koje posjeduju važeću ispravu za ulazak sukladno točki 4. i osoba već prihvaćenih pod uvjetima ovog Memoranduma.

DECLARATION -DÉCLARATION - IZJAVA

WE THE UNDERSIGNED DECLARE:
Upon the signature of this Declaration, the Memorandum of Understanding between the Government of Canada and the Government of the Republic of Croatia concerning Youth Mobility, attached to and integral part of this Declaration will come into effect according to its terms.

Nous SOUSSIGNÉS DÉCLARONS:
À la signature de la présente déclaration, le Protocole d'entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Croatie concernant la mobilité des jeunes, en annexe et partie intégrante de la présente déclaration, prendra effet selon ses termes.

MI DOLJE POTPISANIIZJAVLJUJEMO:
Po potpisivanju ove Izjave, Memorandum o suglasnosti izmedu Vlade Kanade i Vlade Republike Hrvatske o mobilnosti mladih, koji je priložen i sastavni je dio ove Izjave, stupit će na snagu sukladno njegovim odredbama.

SIGNED in duplicate at Zagreb, this 7th day of May 2010.

SIGNEE en deux exemplaires à Zagreb, ce 7e jour de mai 2010.

POTPISANO u dva izvornika u Zagrebu, dana 7. svibnja 2010.

FOR THE GOVERNMENT OF CANADA
POUR LE GOUVERNMENT DU CANADA
ZA VLADU KANADE

Signature box
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA
POUR LE GOUVERNMENT DE LA REPUBLIQUE DE LA CROATIE
ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

Signature box

Footer

Date Modified:
2012-11-06