Foreign Affairs, Trade and Development Canada
Symbol of the Government of Canada

International Experience Canada

international.gc.ca/experience

KANADAVALITSUSE JA EESTI VABARIIGI VALITSUSE NOORTEVAHETUSE KOKKULEPE

KANADAVALITSUS ja EESTI VABARIIGI VALITSUS (edaspidi pooled),

SOOVIDES arendada kahe riigi tihedat koostööd;

SOOVIDES parandada noorte reisimisvõimalusi ja noortevahetust, kahe riigi koostööd ning haridusasutuste ja ettevõtjate, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõimet ja -eeliseid;

SOOVIDES anda noortele kodanikele rohkem võimalusi täiendada end pärast keskhariduse omandamist, saada töökogemusi ning õppida paremini tundma teise riigi keeli, kultuuri ja ühiskonda ning selle kaudu kaasa aidata kahe riigi teineteisemõistmisele;

OLLES VEENDUNUD noortevahetuse kasulikkuses,

ON KOKKU leppinud järgmises.

ARTIKKEL 1

Pooled lihtsustavad ja hõlbustavad haldusmenetlust, mida rakendatakse teise poole noorte kodanike suhtes, kes soovivad siseneda teise riiki ja seal viibida, et täiendada end pärast keskhariduse omandamist, saada töö- või praktikakogemust ning õppida paremini tundma teise riigi keeli, kultuuri ja ühiskonda.

ARTIKKEL 2

 1. Kokkuleppe alusel antavaid soodustusi võivad taotledajärgmised mõlema riigi kodanikud:
  1. noored kodanikud, kaasa arvatud keskhariduse omandanud isikud, kes ette kokkulepitud töölepingu alusel töötades soovivad saada täienduskoolitust oma karjääri edendamiseks;
  2. registreeritud õpilased ja immatrikuleeritud  üliõpilased, kes õpivad keskharidusejärgses õppeasutuses ning kes soovivad sooritada oma õppekavas ettenähtud ette kokkulepitud õppe- või praktikaperioodi vastuvõtvas riigis, sealhulgas juhtudel, kui see põhineb õppeasutustevahelisel  kokkuleppel;
  3. noored kodanikud, kaasa arvatud registreeritud õpilased ja immatrikuleeritud üliõpilased, kes soovivad vastuvõtvas riigis reisida ning lisaraha teenimiseks lühiajaliselt töötada.

ARTIKKEL 3

 1. Selleks, et mõnda artiklis 2 nimetatud rühma kuuluv noor saaks kokkuleppe alusel antavaid soodustusi, peab ta esitama taotluse teise riigi diplomaatilisele või konsulaaresindusele riigis, mille kodanik ta on või kus ta seaduslikul alusel viibib, ning täitma järgmisi tingimusi:
  1. vastama nii Eesti kui ka Kanada immigratsiooniõigusaktide nõuetele, kaasa arvatud sobivus, juhul kui need ei kajastu punktides b kuni h;
  2. olema diplomaatilise või konsulaaresinduse poolt taotluse kättesaamise päeval18-35aastane, viimane kaasa arvatud;
  3. olema Eesti või Kanada kodanik, omama kehtivat Eesti või Kanada passi ja piletit sihtkohta või piisavalt raha, et katta sõidukulud sihtkohta;
  4. reisirna ilma ülalpeetavateta;
  5. tõendama piisava raha olemasolu, et katta esialgsed kulud teises riigis;
  6. maksma nõutavad tasud;
  7. enne vastuvõtvasse riiki sisenemist omama tervisekindlustust, millest muu hulgas kaetakse ka haiglakulud ja kodumaale tagasitoomise kulud kogu viibimisajajooksul; ning
  8. vajaduse korral:
   1. tõendama ette kokkulepitud töölepingu olemasolu oma karjääri edendamiseks; või
   2.  esitama dokumendid,  mis tõendavad keskharidusejärgses õppeasutuses õppimist   kodumaal  ja  õppe-  või  praktikakoha   olemasolu   vastuvõtvas mg1s; või
   3.    kinnitama   soovi   vastuvõtvas mgts reisida ning lisaraha   teenimiseks lühiajaliselt  töötada.
 2.  Nimetatud   tingimustele vastavad   kodanikud  võivad kokkuleppe  alusel   antavaid soodustusi  kasutada  kaks korda,  eeldusel  et nad  taotlevad  neid  artiklis  2  nimetatud  kahes rühmas. Katkematult  ei tohi kaks korda teises riigis viibida. Ühe  viibimisaja  kestus  ei tohi ületada ühte aastat.

ARTIKKEL  4

 1. Arvestades  riigi avalike huvidega, on pooled kohustatud  väljastama  artikli 3 kohaselt teise riigi kodanikele  dokumendi,  mis võimaldab  pääsu teise riiki. Dokument  kehtib maksimaalselt ühe aasta ja selles on märgitud viibimise eesmärk. Kanada väljastab letter of introduction 'i, Eesti  Vabariik  väljastab  noortevahetuseks   kehtiva korduva sissesõidu  viisa (edaspidi viisa).
 2. Nõuetele vastavatele  kodanikele väljastab eelmises lõikes nimetatud dokumendid  selle riigi diplomaatiline  või  konsulaaresindus, kellele  kandidaat on  artikli  3  kohaselt  taotluse esitanud.

ARTIKKEL 5

 1. Eesti Vabariigi valitsus väljastab Kanada kodanikele, kes saavad kasutada kokkuleppe alusel antavaid soodustusi, viisa, mis annab õiguse ajutiselt töötada ja viibida Eesti Vabariigis viisas määratud viibimisaja jooksul.
 2. Kanada valitsus väljastab Eesti kodanikele, kellel on kehtiv letter of introduction ja kes vastavad Kanada immigratsiooniõigusaktide nõuetele, Kanadasse saabudes määratud viibimisajaks tööloa, olenemata tööturu olukorrast.

ARTIKKEL 6

Kanada valitsuse  letter of  introduction'i  alusel  väljastatud  tööload  kehtivad  kogu Kanadas. Eesti Vabariigi valitsuse väljastatud viisad kehtivad kogu Eesti Vabariigis.

ARTIKKEL 7

 1. Mõlema riigi kodanikud, kes viibivad teises riigis kokkuleppe alusel, peavad lähtuma vastuvõtva riigi seadustest, eriti töötamise korral reguleeritud kutsealadel.
 2. Kohaldatakse vastuvõtva riigi töötu sotsiaalset kaitset, töötingimusi ja töö tasustamist käsitlevaid  õigusakte. Kanadas kuuluvad töökeskkonda ja töö   tasustamist käsitlevad õigusaktid peamiselt provintside ja territooriumide pädevusse.

ARTIKKEL 8

Pooled  julgustavad oma asjaomaseid  organisatsioone toetama kokkuleppe kohaldamist,  eriti teise poole kodanikke nõustades, et nad saaksid teavet ning leiaksid praktika- ja töötamisvõimalusi.

ARTIKKEL 9

 1. Vastastikkuse  põhimõttel  lepitakse igal aastal kokkuleppe  kohaldamiseks diplomaatiliste nootide vahetamise teel kokku nende kodanike arv, kes saavad kasutada kokkuleppe alusel antavaid soodustusi.
 2. Artikli 3 lõike 1 punkti e alusel nõutava raha miinimumsuuruse lepivad pooled kokku diplomaatiliste nootide vahetamise teel.
 3. Kokkuleppe alusel antavate soodustuste kasutajate arvu arvestatakse kokkuleppe jõustumise kuupäevast kuni käesoleva aasta lõpuni ja seejärel igal aastail. jaanuarist kuni 31. detsembrini.
 4. Järgnevates  haldusmeetmetes lepivad pooled kokku diplomaatiliste nootide vahetamise teel.

ARTIKKEL 10

 1. Pooled teatavad teineteisele diplomaatiliste kanalite kaudu kokkuleppe jõustumiseks vajaliku riigisisese menetluse lõpetamisest.
 2. Kokkulepe  jõustub eelmises lõikes nimetatud teadetest vnmase kättesaamise kuupäevale järgueva teise kuu esimesel päeval.
 3. Kumbki pool võib kokkuleppe igal ajal  lõpetada või selle kohaldamise ajutiselt osaliselt või täielikult peatada, teatades sellest teisele poolele kitjalikult diplomaatiliste kanalite kaudu. Kokkuleppe lõpetamine või peatamine jõustub 30 päeva möödumisel teate saatmise kuupäevast. Kokkuleppe lõpetamine või peatamine ei mõjuta kokkuleppe alusel juba loa saanud isikute viibimisõigust teises riigis.
 4. Kokkulepet võib muuta poolte kirjaliku!kokkuleppel. Muudatused jõustuvad lõike 2 kohaselt.

SELLE KINNITUSEKS  on valitsuste täievolilised esindajad kokkuleppele alla kirjutanud.

KOOSTATUD  14. detsember 2009. aastal Tallinas kahes eksemplaris eesti, inglise ja prantsuse keeles; kõik tekstid on võrdselt autentsed.

KANADAVALITSUSE NIMEL
Scott Heatherington

EESTIVABARIIGI VALITSUSE NIMEL
Tõnis Lukas

Footer

Date Modified:
2012-11-06