Foreign Affairs, Trade and Development Canada
Symbol of the Government of Canada

International Experience Canada

international.gc.ca/experience

UMOWA MIĘDZY RZĄDEM KANADY A RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O WSPIERANIU MOBILNOŚCI MŁODYCH OBYWATELI

RZĄD KANADY oraz RZĄD RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, zwane dalej "Stronami",

PRAGNĄC promować bliską współpracę oraz partnerstwo pomiędzy obydwoma państwami,

DĄŻĄC do stworzenia warunków ułatwiających mobilność młodych obywateli obu państw,

ŚWIADOME potrzeby wzmocnienia znaczenia szkół wyższych i organizacji pozarządowych, a także zwiększenia konkurencyjności gospodarki, w tym małych i średnich przedsiębiorstw w obu państwach,

MAJĄC na celu stworzenie zainteresowanym młodym osobom możliwości w zakresie uzupełniania ich wykształcenia w ramach szkolnictwa wyższego, zdobywania doświadczenia zawodowego oraz pogłębienia znajomości języków, kultury i wiedzy o społeczeństwie drugiego państwa, a tym samym, promowania wzajemnego zrozumienia między obydwoma państwami,

PRZEKONANE o potrzebie ułatwiania mobilności młodych obywateli obu państw,

UZGODNIŁY, co następuje:

ARTYKUŁ l

Celem niniejszej Umowy jest uproszczenie procedury postępowania w przypadkach, gdy młodzi obywatele z jednego państwa mają zamiar wjechać i przebywać w drugim państwie w celu uzupełnienia swojego wykształcenia w ramach szkolnictwa wyższego, zdobywania doświadczenia zawodowego oraz pogłębienia znajomości języków, kultury i wiedzy o społeczeństwie drugiego państwa.

ARTYKUL2

O wjazd do drugiego państwa na warunkach określonych niniejszą Umową mogą ubiegać się następujący obywatele Kanady i obywatele Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. młode osoby, w tym absolwenci szkół wyższych, które majązamiar odbyć w drugim państwie, na podstawie wcześniej uzgodnionej umowy o pracę, praktykę w celu zdobycia doświadczenia zawodowego oraz wsparcia rozwoju swoje/kariery zawodowej;
 2. młode osoby posiadające w swoim państwie formalny status studenta szkoły wyższej, które majązamiar zrealizować część swojego programu studiów w drugim państwie, poprzez odbycie wcześniej uzgodnionego obowiązkowego stażu lub praktyki zawodowej, na podstawie umowy między instytucjami kształcącymi;
 3.   młode osoby posiadające w swoim państwie formalny status studenta szkół wyższych, które mają zamiar wyjechać do drugiego państwa w
  celach szkoleniowych i poznawczych oraz podjąć czasowe zatrudnienie na podstawie wcześniej uzgodnionej umowy o pracę;
 4. młode osoby, które mają zamiar wyjechać do drugiego państwa w celach kulturalnych lub poznawczo-turystycznych oraz podjąć pracę w celu uzupełnienia swoich środków finansowych.

ARTYKUŁ 3

 1. Osoby wymienione w artykule 2 mogą ubiegać się o wyjazd do drugiego państwa na podstawie niniejszej Umowy,jeżeli w dniu złożenia w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym drugiego państwa znajdującym się na terytorium państwa, którego są obywatelami lub na terytorium innego państwa, w którym legalnie przebywają, wniosku o wydanie dokumentu uprawniającego do wjazdu na terytorium drugiego państwa, spełniają wszystkie następujące warunki:
  1. są w wieku od 18 do 35lat w dniu złożenia wniosku w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym;
  2. są obywatelami Kanady i posiadająkanadyjski paszport, którego okres ważności jest dłuższy niż 3 miesiące od terminu, w którym musi nastąpić ich wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająpolski paszport, którego okres ważności przekracza planowany okres pobytu w Kanadzie;
  3. posiadają bilet powrotny lub środki finansowe najego zakup oraz środki finansowe lub dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych niezbędnych na pokrycie kosztów swojego utrzymania, w wysokości określonej w przepisach drugiego państwa;
  4. posiadają polisę ubezpieczeniową zapewniającą pokrycie kosztów leczenia w drugim państwie, w tym kosztów leczenia szpitalnego i transportu sanitarnego, na okres legalnego pobytu w tym państwie;
  5. wniosą stosowną opłatę za złożenie wniosku o wydanie dokumentu uprawniającego do wjazdu na terytorium drugiego państwa;
  6. nie towarzyszą im osoby pozostające na ich utrzymaniu;
  7. w określonych przypadkach:
   1. przedstawią  wcześniej uzgodnioną umowę o pracę lub oświadczenie przyszłego pracodawcy o zamiarze ich zatrudnienia;
   2. przedstawią  dokumenty  potwierdzające fakt, że w swoim państwie posiadają formalny status studenta szkoły wyższej oraz wykażą,  że uzyskali zgodę na odbycie w drugim państwie obowiązkowego stażu lub praktyki zawodowej;
   3. przedłożą oświadczenie, że ich cel podróży do drugiego państwa ma charakter  szkoleniowy i poznawczy;
  8. spełnią wszystkie inne wymogi prawa państwa przyjmującego dotyczącego przyjmowania  cudzoziemców (imigracji).
 2. Okres pobytu obywateli  Kanady i obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy mają zamiar wjechać na terytorium drugiego państwa,  w celu wzięcia udziału w wymianie na podstawie niniejszej  Umowy, nie może przekraczać jednego roku.
 3. Obywatele Kanady i obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mogą wjechać na terytorium drugiego  państwa na podstawie niniejszej Umowy tylko dwa razy, pod warunkiem, że za każdym razem ich wjazd będzie odbywał się w innym określonym w artykule 2 celu oraz pomiędzy pobytami zostanie zachowana co najmniej sześciomiesięczna przerwa.
 4. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wjadą na terytorium  Kanady na podstawie niniejszej Umowy i podejmą pracę wymagającą  dodatkowego  ubezpieczenia, powinni wykupić takie wymagane dodatkowe ubezpieczenie.

ARTYKUŁ 4

 1. Z zastrzeżeniem przypadków uzasadnionych względami bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego lub zdrowia publicznego oraz przepisów wewnętrznych państw obu Stron o zniesieniu obowiązku wizowego, przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny drugiego państwa, w którym złożony został wniosek, o którym mowa. w artykule 3 ustępie l, wydaje osobie składającej wniosek dokument ważny przez okres nie dłuższy niż rok, uprawniający do wjazdu na terytorium swojego państwa i określający okres oraz cel pobytu. Dokument ten jest ważny odpowiednio na całym terytorium Kanady lub terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dokumentami, o których mowa w ustępie l, są:
  1. w  przypadku  Kanady  -  list  polecający,  a  w  niektórych  przypadkach również wiza;
  2. w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej- wiza.

ARTYKUŁ 5

 1. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej wyjeżdżający do Kanady na podstawie niniejszej Umowy, którym wydany został list polecający, a w niektórych przypadkach również wiza, zgodnie z artykułem 4 ustępem 2 punktem (a) niniejszej Umowy, otrzymają w dniu wjazdu do Kanady, niezależnie od sytuacji na rynku pracy, zezwolenie na pracę wydane przez Rząd Kanady ważne przez okres ich legalnego pobytu w Kanadzie.
 2. Obywatele Kanady wyjeżdżający do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie niniejszej Umowy na okres nie przekraczający trzech miesięcy lub którym wydana została wiza, zgodnie z artykułem 4 ustępem 2 punktem (b), są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę oraz mają prawo do podejmowania pracy przez okres ich legalnego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od sytuacji na rynku pracy, bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów.

ARTYKUŁ 6

Obywatele Kanady i Rzeczypospolitej Polskiej wyjeżdżający do drugiego państwa na podstawie niniejszej Umowy są traktowani tak samo jak obywatele drugiego państwa w zakresie warunków pracy i wynagrodzenia, zgodnie z prawem tego państwa.

ARTYKUŁ 7

Spmwy związane z wjazdem oraz pobytem osób, uczestniczących w wymianie na podstawie niniejszej Umowy, na terytorium drugiego państwa, regulują przepisy wewnętrzne tego państwa.

ARTYKUŁ 8

Strony zachęcają instytucje rządowe, szkoły wyższe, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe oraz'podmioty sektora prywatnego do wspierania mobilności młodych obywateli Kanady i Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności poprzez udzielanie obywatelom informacji o warunkach wyjazdu do drugiego państwa oraz możliwościach odbywania stażu lub praktyk zawodowych oraz podejmowania zatrudnienia w drugim państwie.

ARTYKUŁ 9

 1. Strony mogą ustalić na każdy rok kalendarzowy, drogą dyplomatyczną, na zasadzie wzajemności, liczbę obywateli, którzy będą mogli wyjechać do drugiego państwa na podstawie niniejszej Umowy.
 2. Strony poinformują się wzajemnie o minimalnej wysokości środków finansowych, wymaganych od osób wjeżdżających na terytorium drugiego państwa, o których mowa w artykule 3 ustępie l punkcie c.
 3. Strony poinformują się wzajemnie, drogą dyplomatyczną, o wszystkich procedurach dotyczących postępowania w sprawach związanych z ubieganiem się o wjazd do drugiego państwa na podstawie niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ lO

Jakiekolwiek spory dotyczące interpretacji i stosowania postanowień niniejszej Umowy będą rozstrzygane pomiędzy Stronami w drodze konsultacji i negocjacji.

ARTYKUŁ 11

Każda Strona może, w dowolnym czasie, czasowo zawiesić stosowanie niniejszej Umowy, w części lub całości, przekazując drugiej Stronie, drogą dyplomatyczną, pisemne zawiadomienie zawierające datę wejścia w życie takiego zawieszenia.. Zawieszenie nie ma wpływu na prawo pobytu osób, które już przebywają na podstawie niniejszej Umowy na terytońurn drugiego państwa lub uzyskały dokument, o którym mowa w artykule 4 ustępie l.

ARTYKUŁ 12

Niniejsza Umowa może zostać zmieniona za pisemnązgodą obu Stron. Zmiany takie wejdą w życie zgodnie z procedurami określonymi w artykule 13 ustępach l i 2.

ARTYKUŁ 13

 1. Strony poinformują się wzajemnie poprzez notyfikację drogą dyplomatyczną o zakończeniu wewnętrznych procedur wymaganych dla wejścia w życie niniejszej Umowy.
 2. Niniejsza Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dacie otrzymania późniejszej noty dyplomatycznej, o której mowa w ustępie l.
 3. Niniejsza Umowa obowiązuje do czasu jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron w formie pisemnego zawiadomienia przekazanego drogą dyplomatyczną. W takim przypadku Umowa wygasa pierwszego dnia pierwszego roku kalendarzowego następującego po dacie otrzymania przez drugą Stronę pisemnego wypowiedzenia. Wypowiedzenie nie ma wpływu na prawo pobytu osób, które już przebywają na podstawie niniejszej Umowy na terytorium drugiego państwa.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani, należycie do tego upoważnieni przez swoje Rządy, podpisali niniejszą Umowę.

SPORZĄDZONO w Warszawie dnia  14 Lipca 2008 roku, w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim, angielskim i francuskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc prawną.

Diane Finley

Z UPOWAŻNIENIA RZĄDU KANADY

Barbara Kudrycka

Z UPOWAŻNIENIA RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Footer

Date Modified:
2012-11-06