Language selection

Zoeken

Betrekkingen tussen Canada en Nederland

Op deze pagina

Bilaterale betrekkingen

De bilaterale betrekkingen tussen Canada en Nederland, geworteld in een gedeelde geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, zijn dynamisch en toekomstgericht. Wij profiteren van wederzijdse belangen op het gebied van handel en buitenlands beleid, die voortvloeien uit onze gemeenschappelijke inzet voor multilateralisme, vrije en inclusieve handel, innovatie, en de op regels gebaseerde internationale orde. Veel van onze burgers hebben belangrijke persoonlijke banden, vaak voortkomend uit immigratie, niet alleen in het verleden maar ook in het heden.

Een belangrijke schakel in de legendarische militaire geschiedenis van Canada

De Canadese strijdkrachten speelden een hoofdrol bij de bevrijding van Nederland gedurende de Tweede Wereldoorlog. In die periode bood Canada een veilig toevluchtsoord voor de koninklijke familie uit Nederland, en Prinses Margriet werd in het Burgerziekenhuis van Ottawa geboren. Als dank schonk de koninklijke familie Canada een groot aantal tulpenbollen voor deze banden in oorlogstijd. Dit was het begin van het bekende Canadese tulpenfestival in Ottawa, waar jaarlijks miljoenen tulpen in de hoofdstad in bloei staan, als blijk van erkenning voor de banden tussen onze landen.

Belangrijke persoonlijke banden

De banden die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gesmeed, hebben geleid tot belangrijke persoonlijke banden. Canada telt ongeveer een miljoen inwoners van Nederlandse komaf, wat neerkomt op 3 procent van de Canadese bevolking. Als erkenning van onze hechte band viert Canada op 5 mei, Bevrijdingsdag in Nederland, de Dag van het Nederlandse Erfgoed.

Recente bezoeken op hoog niveau

Op 29 oktober 2021 bezocht Premier Justin Trudeau Nederland. Hij had een ontmoeting met premier Mark Rutte, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet, leden van de Eerste en Tweede Kamer en andere vertegenwoordigers van Nederland.

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet, “de Canadese Prinses”, bracht in mei 2022 een bezoek aan Ottawa, en ontmoette daar premier Trudeau en gouverneur-generaal Mary Simon. In augustus 2019 bracht Julie Payette, de toenmalig gouverneur-generaal, een tweedaags bezoek aan Nederland. Zij woonde een herdenkingsplechtigheid bij, als aftrap van herdenkingen van “75 jaar vrijheid”, die het hele jaar door plaatsvonden, met veel aandacht voor de rol van Canada bij de bevrijding van Nederland.

In oktober 2018 bracht Premier Rutte een officieel bezoek aan Canada. Ter gelegenheid van dit bezoek hield hij als eerste Nederlandse premier een toespraak in het Canadese parlement. In mei 2015 legden Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima een staatsbezoek aan Canada af.

Het laatste bezoek van een Canadese minister aan Nederland vond in november 2022 plaats, en werd afgelegd door Mélanie Joly, de Minister van Buitenlandse Zaken. Andere recente ministeriële bezoeken aan Nederland werden afgelegd door Carla Qualtrough, de Minister of Employment, Workforce Development and Disability Inclusion (Minister van Werkgelegenheid, Personeelsontwikkeling en Inclusie van Mensen met een Beperking) en door Lawrence MacAuley, de Minister of Veterans Affairs (Minister van Veteranenzaken).

Diplomatieke vertegenwoordiging

Canada wordt in het Koninkrijk der Nederlanden vertegenwoordigd door haar ambassade in Den Haag, die ook geaccrediteerd is in de Nederlands-Caribische landen Sint-Maarten, Aruba en Curaçao. Nederland heeft een ambassade in Ottawa, consulaten-generaal in Toronto en Vancouver, en honorair consuls in Calgary, Edmonton, Fredericton, Halifax, Montréal, Quebec City, Saskatoon en Winnipeg.

Handelsbetrekkingen

Nederland is één van Canada's belangrijkste partners op het gebied van handel, investeringen en innovatie. Het is een land met een rijke handelsgeschiedenis, dat een toegangspoort vormt tot Europa op het gebied van handel, investeringen en uitwisseling van technologie.

In 2022 werd er voor 6,5 miljard dollar aan goederen vanuit Canada naar Nederland ingevoerd, terwijl er door Canada 5,4 miljard aan goederen uit Nederland werd ingevoerd.

In 2022 werd er voor 2 miljard dollar aan goederen vanuit Canada naar Nederland geëxporteerd, terwijl Canada ter waarde van 2,2 miljard dollar aan goederen uit Nederland importeerde.

In 2022 bedroeg het bedrag aan Canadese directe buitenlandse investeringen in Nederland 63 miljard dollar, en omgekeerd was dat 154,9 miljard dollar. Wanneer dat gemeten wordt aan de hand van het uiteindelijke land waarin de investering plaatsvindt, met uitsluiting van investeringsstromen die hun oorsprong in andere landen hebben en die Nederland slechts passeren, bedroegen de directe buitenlandse investeringen in Canada door Nederland in 2022 slechts 38,3 miljard dollar.

Nederland heeft een enorme vervoers- en logistieke infrastructuur, gebouwd rond de haven van Rotterdam (de grootste van Europa) en de luchthaven Schiphol in Amsterdam. Het land heeft een zeer internationale, goed-opgeleide en diverse beroepsbevolking en een gunstige geografische ligging in Europa en de Europese Unie.

Canada's Trade Commissioner Service werkt samen met Canadese bedrijven die naar Nederland exporteren, helpt Nederlandse bedrijven die in Canada investeren en ondersteunt samenwerkingsverbanden op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie door innovatie centraal te stellen.

Brede Economische en Handelsovereenkomst

De voorlopige toepassing van de brede economische en handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA) is op 21 september 2017 van start gegaan, een moment waarop alle economisch significante delen van de overeenkomst in werking zijn getreden. In Nederland stemde de Eerste Kamer voor CETA en de bijbehorende Strategische Samenwerkingsovereenkomst op 12 juli 2022, nadat de Tweede Kamer dat in februari 2020 had gedaan. CETA levert nu al nieuwe economische kansen op voor zowel Canada als Nederland. In 2022 is er tussen Canada en Nederland voor 8,7 miljard euro (11,9 miljard dollar) over en weer aan goederen verhandeld, een stijging van meer dan 82% vergeleken met de periode vóór CETA.

Verwante links

Den Haag

Den Haag – bekend als de “Stad van Vrede en Recht” – staat al heel lang synoniem voor internationale instellingen op het gebied van recht, de rechtsorde, en de berechting van de zwaarste internationale misdrijven. In 1899 is het Permanent Hof van Arbitrage opgericht om internationale geschillen te helpen oplossen, en de Haagse Verdragen van 1899 en 1907 maken deel uit van de eerste internationale verdragen waarin het oorlogsrecht en oorlogsmisdrijven aan de orde komen. In Den Haag zetelen ook Europol, de internationale samenwerking tussen politiediensten en Eurojust, een EU-agentschap voor Europese gerechtelijke autoriteiten, alsmede vele prominente internationale gerechten, tribunalen en rechtsmechanismen, waaronder:

Canada ondersteunt deze instellingen en hun belangrijke werk om op vreedzame wijze tot de oplossing van conflicten te komen, de internationale inspanningen ter beëindiging van straffeloosheid te versterken, de eerbiediging van mensenrechten en behoorlijk bestuur te bevorderen, de multilaterale inspanningen in de strijd tegen misdaad te bevorderen en internationaal recht een centrale plaats te geven als primaire methode voor staten om geschillen te beslechten. Canada heeft een cruciale rol gespeeld bij de oprichting van het Internationaal Strafhof in 2002 en draagt nog steeds bij aan de ontwikkeling en werking ervan.

De in Den Haag zetelende Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) ziet toe op de uitvoering aan het Verdrag Chemische Wapens (CWC), waarbij Canada met nog ruim 190 landen aangesloten is. Het CWC verbiedt de ontwikkeling, het gebruik, de opslag, en overdracht van chemische wapens, bevordert de berechting van de gebruikers ervan, en houdt toezicht op de productie van chemicaliën en de handel daarin ten behoeve van rechtmatige doeleinden. De Permanent Vertegenwoordiger van Canada bij de OPCW is haar ambassadeur in Nederland. In 2023 heeft de OPCW de laatste hand gelegd aan haar controle van de vernietiging van de aangegeven voorraden chemische wapens wereldwijd. In 2013 is de Nobelprijs voor de Vrede aan de OPCW toegekend voor haar grote inspanningen om chemische wapens de wereld uit te helpen.

Canada heeft daarbij stevig leiderschap getoond wat betreft financiën, menskracht en denkvermogen om te werken aan internationale stabiliteit, vreedzame samenwerking en de rechtsorde, onder meer door de in Den Haag zetelende organisaties te steunen. Dankzij onze stevige samenwerking met Nederland als gastland dragen wij ook bij aan de ontwikkeling en instandhouding van deze instellingen.

Canada is trots op de vele Canadezen die zich inzetten voor ontwapening en non-proliferatie, internationale gerechtigheid en berechtiging dankzij hun belangrijke werk bij de internationale organisaties, hoven en tribunalen die in Den Haag gevestigd zijn.

Samenwerkingsverbanden en organisaties

Nederland is een sterke internationale partner en bondgenoot voor Canada. Wij zijn gelijkgestemd over een breed scala aan onderwerpen, waaronder onze gemeenschappelijke inzet voor mensenrechten, gendergelijkheid, de strijd tegen klimaatverandering, multilateralisme, en de op regels gebaseerde internationale orde.

Net als Canada zijn de Nederlanders gewaardeerde multilaterale spelers in de VN, de NAVO, de OVSE, en bij de verschillende internationale instellingen die hun hoofdkwartier in Den Haag hebben. Doordat wij elkaar in onze benaderingen aanvullen, kunnen wij daar over en weer lering uit trekken. Ook delen wij wederzijds gunstige samenwerkingsverbanden en perspectieven met de Nederlanders op het gebied van veiligheid, inlichtingen en de rechtstaat. Onze samenwerking bij de hulp aan Oekraïne na de grootschalige invasie door Rusland in 2022 en daarna is slechts een belangrijk voorbeeld. Onze belangen komen ook samen op het Amerikaanse continent waar het Koninkrijk der Nederlanden, waarvan ook de landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en de bijzondere gemeenten Saba, Sint Eustatius en Bonaire deel uitmaken, – een buurland en vriend is.

Om doeltreffende antwoorden te vinden op de meest urgente wereldproblemen werken Canada en Nederland nauw samen in multilaterale fora en via multilaterale stukken, zoals:

Bijgewerkt op: