Language selection

Search

The Canada Fund for Local Initiatives – Vietnam (2022)

The deadline for submitting a proposal has now passed. We thank you for your interest.

Vietnamese version

The Embassy of Canada in Vietnam is pleased to launch its annual call for proposal for the Canada Fund for Local Initiatives (CFLI)

Program description

The CFLI is a program designed to support small-scale, high-impact projects in developing countries, which align with Global Affairs Canada's thematic priority areas for engagement. The program is directed at projects conceived and designed predominantly by local partners. Projects are selected and approved by the relevant Canadian embassy or high commission. The CFLI also serves to support positive bilateral relations between Canada and recipient countries and their civil societies, by deepening contacts and supporting local endeavours.

The average CFLI contribution is C$15,000 to C$30,000 Canadian Dollars (C$100,000 is the maximum allocation amount for a project eligible under CFLI). Consult the currency converter for local currency equivalents. Please note that all contributions are made in Canadian dollars and then converted to the local currency.

How to apply

Organizations eligible to apply for CFLI funding

Eligible recipients include:

The majority of CFLI funding is to be directed toward local civil society organizations (including non-governmental organizations) and other institutions working at the local level. Other entities, such as international, intergovernmental, multilateral and regional organizations may be eligible for funding, provided they are working with local partners and on local projects that are consistent with the objectives of the CFLI. Similarly, municipal, regional and national government institutions may receive funding, provided that their projects are essentially local in nature. The CFLI is always looking to fund innovative projects that deliver measurable results.

Thematic priorities

All projects must align with at least one of the following CFLI thematic priorities:

Gender-based analysis

In 2017, Canada adopted its Feminist International Assistance Policy to advance gender equality and the empowerment of women and girls as the most effective way to reduce poverty and build a more inclusive, peaceful and prosperous world. In alignment with this policy, the CFLI project application process now requires a gender-based analysis (GBA). The purpose of this change is to enhance the gender equality outcomes of the CFLI program.

A GBA will require applicants to:

Note that consultations can include, but are not limited to, speaking to women and girls from the local community, women and other individuals who work for civil society organizations that have worked in the local community and female and male decision and change makers who have knowledge of the local community.
Inadequate completion of a GBA may affect the consideration of your proposal.

Eligible costs

The following project costs are eligible for CFLI funding:

The following costs are not eligible for CFLI funding:

Qũy Canada dành cho các sáng kiến địa phương – Việt Nam (2022)

Đại sứ quán Canada tại Việt Nam chính thức bắt đầu nhận các đề xuất cho Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương (CFLI).

Mô tả Chương trình

CFLI hỗ trợ các dự án nhỏ nhưng tạo ra các ảnh hưởng lớn tại các quốc gia đang phát triển, theo các chủ đề trọng tâm của Bộ Ngoại giao Canada. Chương trình CFLI hỗ trợ trực tiếp các dự án được đề xuất bởi các đối tác địa phương. Các dự án được lựa chọn và duyệt bởi Đại sứ quán/ Cao ủy Canada tại các quốc gia nhận Qũy. Quỹ CFLI cũng tài trợ cho các quan hệ song phương tích cực giữa Canada và quốc gia tiếp nhận quỹ, cho các tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức cấp cơ sở.
Ngân sách đóng góp cho mỗi dự án được tài trợ dự kiến ở mức trong khoảng C$15,000- C$35,000. (C$100,000 là mức tối đa mà CFLI có thể tài trợ cho 1 dự án hợp lệ). Các dự án cần tham vấn tỉ giá quy đổi ngoại tệ về VND tương ứng. Xin lưu ý các đóng góp sẽ bằng đô la Canada và quy đổi về VND.

Thủ tục nộp hồ sơ xin tài trợ

Các dự án kéo dài trong hai năm tài chính (tháng 4 năm 2022 đến tháng 2 năm 2024) có thể được phép tùy thuộc vào mục tiêu dự án và mức độ phức tạp của các hoạt động.

Các tổ chức hợp lệ để xin tài trợ của quỹ CFLI

Các tổ chức hợp lệ gồm:

Phần lớn quỹ CFLI sẽ được tài trợ cho các tổ chức xã hội dân sự (bao gồm cả các tổ chức phi chính phủ) và các tổ chức cấp cơ sở. Các tổ chức quốc tế, tổ chức liên chính phủ, các tổ chức đa phương và khu vực chỉ hợp lệ để xin tài trợ của quỹ khi đang hợp tác cùng các đối tác địa phương để thực hiện các dự án cấp cơ sở có cùng các mục tiêu của quỹ CFLI. Tương tự, các thiết chế, tổ chức cấp thành phố, khu vực, quốc gia cũng có thể được nhận quỹ với điều kiện các dự án của các tổ chức này phải mang bản chất địa phương. Qũy CFLI luôn mong muốn tài trợ cho các dự án sáng tạo, mang lại kết quả rõ ràng.

Các chủ đề ưu tiên

Các đề xuất phải đáp ứng được ít nhất một trong số các chủ đề trọng tâm sau đây: 

Phân tích dựa trên cơ sở giới (GBA)

Năm 2017, Canada áp dụng Chính sách Hỗ trợ Phụ nữ quốc tế nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái như là một cách hiệu quả nhất để giảm nghèo và xây dựng một thế giới hòa nhập, hòa bình, và thịnh vượng. Nhất quán với chính sách này, quy trình nộp đề xuất xin tài trợ từ quỹ CFLI cần được phân tích dựa trên cơ sở giới (GBA). Mục đích của yêu cầu này nhằm tăng kết quả bình đẳng giới của chương trình CFLI.

Phân tích dựa trên cơ sở giới đòi hỏi các đề xuất dự án phải:

Tham vấn có thể bao gồm, nhưng không giới hạn: nói chuyện với phụ nữ và / hoặc trẻ em gái từ cộng đồng địa phương; nói chuyện với phụ nữ và các cá nhân khác làm việc cho các tổ chức xã hội dân sự đã làm việc trong cộng đồng địa phương; đối thoại với các nhà quyết sách là nữ giới và nam giới có kiến ​​thức về cộng đồng địa phương.

Phân tích dựa trên cơ sở giới không được hoàn thành đầy đủ có thể ảnh hưởng tới việc xét duyệt đề xuất.

Kinh phí tài trợ hợp lệ

Các kinh phí dưới đây là hợp lệ với quỹ CFLI:

Các chi phí dưới đây trong khuôn khổ dự án sẽ KHÔNG hợp lệ với Qũy CFLI

Report a problem on this page
Please select all that apply:

Thank you for your help!

You will not receive a reply. For enquiries, please contact us.

Date Modified: