Language selection

Tìm kiếm

Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương – Việt Nam (2024)

Đại sứ quán Canada tại Việt Nam chính thức bắt đầu nhận các đề xuất cho Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương (CFLI) do Đại sứ quán Canada tại Việt Nam trực tiếp quản lý.

Mô tả chương trình

CFLI hỗ trợ các dự án nhỏ nhưng tạo ra các ảnh hưởng lớn tại các quốc gia đang phát triển, theo các chủ đề trọng tâm của Bộ các Vấn đề Toàn cầu Canada. Chương trình CFLI hỗ trợ trực tiếp các dự án được đề xuất bởi các đối tác địa phương. Các dự án được lựa chọn và duyệt bởi Đại sứ quán Canada tại Việt Nam. CFLI cũng tài trợ cho các quan hệ song phương tích cực giữa Canada và Việt Nam, cho các tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức cấp cơ sở.

Ngân sách đóng góp cho mỗi dự án được tài trợ dự kiến ở mức trong khoảng C$15,000- C$35,000. (C$100,000 là mức tối đa mà CFLI có thể tài trợ cho một dự án hợp lệ). Các dự án cần tham vấn tỉ giá quy đổi ngoại tệ về VND tương ứng. Xin lưu ý các đóng góp sẽ bằng đô la Canada và quy đổi về đơn vị tiền tệ địa phương.

Cách đăng ký

Tất cả các dự án phải được hoàn thành trong khoảng thời gian từ ngày ký Thỏa thuận tài trợ đến ngày 28 tháng 2 năm 2025 (và đối với các dự án kéo dài hai năm thì phải được hoàn thành trước ngày 28 tháng 2 năm 2026).

Các tổ chức đủ điều kiện đăng ký nhận tài trợ của CFLI

Các tổ chức hợp lệ bao gồm:

Phần lớn quỹ CFLI sẽ được tài trợ cho các tổ chức xã hội dân sự (bao gồm cả các tổ chức phi chính phủ) và các tổ chức cấp cơ sở. Các tổ chức quốc tế, tổ chức liên chính phủ, các tổ chức đa phương và khu vực chỉ hợp lệ để xin tài trợ của quỹ khi đang hợp tác cùng các đối tác địa phương để thực hiện các dự án cấp cơ sở có cùng các mục tiêu của quỹ CFLI. Tương tự, các thiết chế, tổ chức cấp thành phố, khu vực, quốc gia cũng có thể được nhận quỹ với điều kiện các dự án của các tổ chức này phải mang bản chất địa phương. Qũy CFLI luôn mong muốn tài trợ cho các dự án sáng tạo, mang lại kết quả rõ ràng.

Các chủ đề ưu tiên

Tất cả các dự án phải phù hợp với ít nhất một trong các chủ đề ưu tiên của CFLI. Các chủ đề sau đây sẽ là ưu tiên cho chương trình 2024-2025:

Phân tích dựa trên cơ sở giới (GBA)

Năm 2017, Canada áp dụng Chính sách Hỗ trợ Phụ nữ quốc tế nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái như là một cách hiệu quả nhất để giảm nghèo và xây dựng một thế giới hòa nhập, hòa bình, và thịnh vượng. Nhất quán với chính sách này, quy trình nộp đề xuất xin tài trợ từ quỹ CFLI cần được phân tích dựa trên cơ sở giới (GBA). Mục đích của yêu cầu này nhằm tăng kết quả bình đẳng giới của chương trình CFLI.

Phân tích dựa trên cơ sở giới đòi hỏi các đề xuất dự án phải:

Tham vấn có thể bao gồm, nhưng không giới hạn: bằng cách nói chuyện với phụ nữ và trẻ em gái từ cộng đồng địa phương; nói chuyện với phụ nữ và các cá nhân khác làm việc cho các tổ chức xã hội dân sự đã làm việc trong cộng đồng địa phương; đối thoại với các nhà quyết sách là nữ giới và nam giới có kiến thức về cộng đồng địa phương.

Phân tích dựa trên cơ sở giới không được hoàn thành đầy đủ có thể ảnh hưởng tới việc xét duyệt đề xuất.

Kinh phí tài trợ hợp lệ

Các chi phí dưới đây trong khuôn khổ dự án sẽ KHÔNG hợp lệ với Quỹ CFLI:

Ngày chỉnh sửa: