Language selection

Search

The Canada Fund for Local Initiatives – Mongolia (2024)

The Embassy of Canada in Mongolia is pleased to launch its annual call for proposals for the Canada Fund for Local Initiatives (CFLI).

Program description

The CFLI is a program designed to support small-scale, high-impact projects in developing countries, which align with Global Affairs Canada’s thematic priority areas for engagement. The program is directed at projects conceived and designed predominantly by local partners. Projects are selected and approved by the relevant Canadian embassy or high commission. The CFLI also serves to support positive bilateral relations between Canada and recipient countries and their civil societies, by deepening contacts and supporting local endeavours.

The average CFLI contribution is $12,000 to $20,000 Canadian Dollars. Consult the currency converter for local currency equivalents. Please note that all contributions are made in Canadian dollars and then converted to the local currency.

How to apply

Stage 1: Preliminary Application

Stage 2: Full proposal

General information

Organizations eligible to apply for CFLI funding

Eligible recipients include:

The majority of CFLI funding is to be directed toward local civil society organizations (including non-governmental organizations) and other institutions working at the local level. Other entities, such as international, intergovernmental, multilateral and regional organizations may be eligible for funding, provided they are working with local partners and on local projects that are consistent with the objectives of the CFLI. Similarly, municipal, regional and national government institutions may receive funding, provided that their projects are essentially local in nature. The CFLI is always looking to fund innovative projects that deliver measurable results.

Thematic priorities

All projects must align with at least 1 of the following CFLI thematic priorities:

Gender-based analysis

In 2017, Canada adopted its Feminist International Assistance Policy to advance gender equality and the empowerment of women and girls as the most effective way to reduce poverty and build a more inclusive, peaceful and prosperous world. In alignment with this policy, the CFLI project application process now requires a gender-based analysis (GBA). The purpose of this change is to enhance the gender equality outcomes of the CFLI program.

A GBA will require applicants to:

Note that consultations can include, but are not limited to, speaking to women and girls from the local community, women and other individuals who work for civil society organizations that have worked in the local community and female and male decision and change makers who have knowledge of the local community.

Inadequate completion of a GBA may affect the consideration of your proposal.

Eligible costs

The following project costs are eligible for CFLI funding:

The following costs are not eligible for CFLI funding:

Орон нутгийн санаачилгыг дэмжих Канад сан – Монгол улс (2024)

Монгол дахь Канадын Элчин сайдын яамнаас энэ жилийн Орон нутгийн санаачилгыг дэмжих Канад сан (Канад сан) хөтөлбөрийг зарлаж байгаадаа баяртай байна.

Хөтөлбөрийн танилцуулга

Канад сан хөтөлбөр нь хөгжиж буй орнуудад хэрэгжүүлдэг бага хэмжээтэй ч өндөр өгөөжтэй, Канадын засгийн газрын хамтын ажиллагааны тэргүүлэх хүрээнд хамаардаг төслүүдийг дэмждэг. Уг хөтөлбөр нь тухайн дүүрэг/орон нутагт байрлах хамтрагчдын санал болгосон, дүүрэг/орон нутгийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн төслийн саналыг санхүүжүүлдэг. Тухайн саналуудыг Канадын элчин сайдын яам буюу Ерөнхий консулын газар сонгож, санхүүжилт олгоно. Канад сангаар дамжуулан, хоёр орны хамтын ажиллагаа болон иргэний нийгмийн байгууллагуудтай эерэг харилцааг бэхжүүлэн, орон нутаг дахь санаачилгуудыг дэмжихийг зорьдог.

Канад сангаас нэг төсөлд дунджаар 12,000-оос 20,000 канад долларын хэмжээтэй санхүүжилт олгоно. Дараах холбоосоор  орж монгол төгрөгтэй тэнцэх ханшийг харна уу. Төслийн гэрээнд үнийн дүнг канад доллараар оруулдаг бөгөөд төсөл хэрэгжүүлэгчийн дансанд төгрөгтэй тэнцэх дүнгээр шилжүүлдгийг анхаарна уу.

Өргөдөл гаргах  

Нэгдүгээр шат: Урьдчилсан өргөдөл

Хоёрдугаар шат: Бүрэн хэмжээний өргөдлийн маягт

Канад сангийн санхүүжилтэнд дараахь байгууллагууд саналаа ирүүлэх боломжтой:

Төсөлд хамрагдах сэдвүүд:

Төслүүд доорх чиглэлүүдээс дор хаяж нэгийг сонгосон байх:

Жендэрт суурилсан анализ  

2017 онд Канад Улс олон улсын тусламжийн феминист бодлогыг баталсан бөгөөд жендэрийн тэгш байдлыг бататгаж, охид эмэгтэйчүүдийг чадавхижуулах нь ядуурлыг бууруулж, бүгдийг хамарсан энх тайванч нийгмийг цогцлооход хамгийн үр дүнтэй арга гэж үздэг. Уг бодлоготой уялдуулан Канад санд өргөдлийн маягт явуулж байгаа бүх байгууллагууд Жендэрт суурилсан анализыг бөглөж ирүүлэх зайлшгүй шаардлагатай болсон. Ингэснээр Канад сангийн хэрэгжүүлж буй төслүүдийн жендэрийн тэгш байдлын үр дүнг сайжруулах боломж бүрдэнэ.

Жендэрт суурилсан анализ нь өргөдлийн маягт ирүүлэгчдийг:

Зөвлөлдөх уулзалт гэдэгт: орон нутгийн охид эмэгтэйчүүдтэй уулзах; орон нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг иргэний нийгмийн байгууллагад ажилладаг эмэгтэйчүүд болон бусад хувь хүмүүстэй ярилцах; орон нутгийн талаар сайн мэдэх эмэгтэй, эрэгтэй шийдвэр гаргагч болон өөрчлөлтийг авчирдаг хүмүүстэй ярилцах г.м болон бусад арга хэмжээнүүдийг хэлнэ. 

Жендэрт суурилсан анализыг бүрэн бус хийж ирүүлбэл тухайн төслийн саналыг авч хэлэлцэхэд нөлөөлнө гэдгийг анхаарна уу.

Зөвшөөрөгдөх зардлууд

Доорх зардлуудыг Канад сангаас санхүүжүүлэхийг зөвшөөрнө:

Үл зөвшөөрөгдөх зардлууд:

Report a problem on this page
Please select all that apply:

Thank you for your help!

You will not receive a reply. For enquiries, please contact us.

Date Modified: